Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 185 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

IN421G - Proxectos de enerxías renovables térmicas.

1. O obxecto destas bases é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421G&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PE209C - Axudas para proxectos colectivos que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, que contribúan á protección e recuperación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN417Y - Subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos.

1. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a realización de proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industria e servizos, que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no articulado destas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN417Y&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN421S - Proxectos de enerxía solar fotovoltaica.

1. O obxecto destas bases e apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos (procedemento IN421S).

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421S&ano=2021&numpub=1&lang=gl