Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 18 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

IF321E - Datos relativos a contratos de concesión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada.

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na sede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF321A - Reclamación de responsabilidade patrimonial en materia de infraestruturas, mobilidade e augas

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na sede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

VI426B - Inscrición voluntaria no censo de vivendas baleiras da Comunidade Autónoma de Galicia.

Este decreto ten por obxecto crear e regular o Censo de vivendas baleiras da Comunidade Autónoma de Galicia. O censo ten como finalidade servir de instrumento para que o órgano competente en materia de vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia dispoña de información adecuada en relación co…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI426B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MT201H - Produción de subproduto. Comunidade autónoma de Galicia.

Para aqueles residuos de produción que cumpran os requisitos e condicionantes para os usos específicos que se establezan na Orde Ministerial, procede comunicar de forma particular a intención de empregar o correspondente residuo de produción como subproduto á…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT201H&ano=2020&numpub=1&lang=gl

VI426A - Inscrición obrigatoria no censo de vivendas baleiras da Comunidade Autónoma de Galicia.

Este decreto ten por obxecto crear e regular o Censo de vivendas baleiras da Comunidade Autónoma de Galicia. O censo ten como finalidade servir de instrumento para que o órgano competente en materia de vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia dispoña de información adecuada en relación co…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI426A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

VI436A - Depósito de fianzas de arrendamento.

Este decreto ten por obxecto regular, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o desenvolvemento da obriga legal do depósito das fianzas dos contratos de arrendamento de predios urbanos que se destinen a vivenda ou a uso distinto do de vivenda, así como as fianzas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI436A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

IN419A - Captación e procesamento dos datos de produción enerxética das instalacións acollidas ao réxime especial de produción de enerxía eléctrica na Comunidade Autónoma de Galicia.

Establecer un novo procedemento para a captación e procesamento dos datos de produción enerxética daquelas instalacións acollidas ao réxime especial de produción de enerxía eléctrica (en adiante, Repe) na Comunidade Autónoma de Galicia, revisándose algúns aspectos técnicos relacionados cos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN419A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IF321H - Declaración responsable para a realización de obras menores de conservación e mantemento das edificacións, instalacións e peches situados na zona de servidume ou na zona de afección das estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.

Si vostede quere realizar unha obra menor de conservación e mantemento de edificacións, instalacións ou peches sitos na zona de servidume ou na zona de afección dunha estrada de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, deberá dirixir ao Servizo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321H&ano=2020&numpub=1&lang=gl