Hai 19 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento del asociacionismo

PE515B - Habilitación para a extracción semente mexillón mediante acordo entre concesionarios de viveiros ou as súas asociacións e confrarías de pescadores ou agrupacións de mariscadores.

Se vostede ten necesidade de proverse de semente de mexillón dos bancos naturais da costa mediante acordo cunha Confraría de Pescadores ou agrupación de Mariscadores, debe solicitar da Xunta de Galicia a correspondente autorización.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE515B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN605A - Inscrición/modificación no Rexistro de ascensores.

Se vostede como responsable dunha empresa instaladora, quere realiza-la instalación ou posta en marcha dun ou máis aparellos elevadores ou a modificación dunha instalación, debe solicitarlle á Xunta de Galicia a autorización necesaria para iso, cando…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN605A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

IN628A - Rexistro/modificación de instalacións de almacenamento de produtos químicos.

Se vostede, como responsable ou titular dunha empresa, quere poñer en servicio unha instalación para o almacenamento de productos químicos, debe presentar perante a xefatura territorial da consellería competente en materia de industria a solicitude de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN628A&ano=2004&numpub=1&lang=gl

SA451A - Rexistro xeral sanitario de empresas alimentarias e alimentos.

Regular o procedemento para autorizar o funcionamento dunha industria alimentaria ou un establecemento de alimentación.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA451A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

IN625A - Rexistro de instalacións receptoras de gases combustibles.

Se vostede, como persoa física ou en representación dunha empresa, quere efectua-lo rexistro dunha instalación receptora de gases combustibles, deberá solicitalo ante a xefatura territorial da Consellería de Economía e Industria correspondente nos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN625A&ano=2008&numpub=1&lang=gl

MT975H - Modificación da autorización no rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia.

Modificar a inscrición de actividades sometidas a autorización no Rexistro xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia cando se dea algún dos seguintes casos:

Residuos:
- Almacenamento, valorización ou eliminación de residuos
-…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT975H&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR326H - Homologación e inscrición no Rexistro de Modelos doutros aparellos de xogo.

Este procedemento ten por obxecto dar de alta no Rexistro de Modelos da Comunidade Autónoma todo aquel material de xogo que non sexa unha máquina recreativa ou de azar co fin de que o dito material poida ser utilizado en establecementos de xogo de Galicia. Para iso as empresas interesadas deberán…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR326H&ano=2013&numpub=1&lang=gl

MR360E - Autorización de levanza informática de libros rexistro de adegas mediante a aplicación ACIOS.

a) Establecer, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para facilitar a levanza dos rexistros vitivinícolas ou libros rexistro mediante o programa informático Aplicación contabilidade integral oficial (en diante, ACIOS). Mediante o dito…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR360E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN608B - Rexistro de posta en servizo de guindastre torre para obras ou outras aplicacións.

Se vostede vai usar un guindastre torre para facer unha obra ou para calquera outra aplicación, deberá solicitar a autorización para a posta en servizo perante a delegación provincial da consellería de Innovación e Industria.

Para a montaxe do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN608B&ano=2008&numpub=1&lang=gl