Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 23 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

MT812F - Inscrición, modificación ou baixa no Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía.

Inscribir no Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía ás asociacións que teñan como obxecto fundamental  a protección e defensa dos animais no medido no que viven.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT812F&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PE515B - Habilitación para a extracción semente mexillón mediante acordo entre concesionarios de viveiros ou as súas asociacións e confrarías de pescadores ou agrupacións de mariscadores.

Se vostede ten necesidade de proverse de semente de mexillón dos bancos naturais da costa mediante acordo cunha Confraría de Pescadores ou agrupación de Mariscadores, debe solicitar da Xunta de Galicia a correspondente autorización.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE515B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN605A - Inscrición/modificación no Rexistro de ascensores.

Se vostede como responsable dunha empresa instaladora, quere realiza-la instalación ou posta en marcha dun ou máis aparellos elevadores ou a modificación dunha instalación, debe solicitarlle á Xunta de Galicia a autorización necesaria para iso, cando…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN605A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

IN628A - Rexistro/modificación de instalacións de almacenamento de produtos químicos.

Se vostede, como responsable ou titular dunha empresa, quere poñer en servicio unha instalación para o almacenamento de productos químicos, debe presentar perante a xefatura territorial da consellería competente en materia de industria a solicitude de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN628A&ano=2004&numpub=1&lang=gl

SA451A - Rexistro xeral sanitario de empresas alimentarias e alimentos.

Regular o procedemento para autorizar o funcionamento dunha industria alimentaria ou un establecemento de alimentación.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA451A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

IN625A - Rexistro de instalacións receptoras de gases combustibles.

Se vostede, como persoa física ou en representación dunha empresa, quere efectua-lo rexistro dunha instalación receptora de gases combustibles, deberá solicitalo ante a xefatura territorial da Consellería de Economía e Industria correspondente nos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN625A&ano=2008&numpub=1&lang=gl

MT201B - Baixa no rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia (RXPXRG)

Solicitar a baixa da inscrición no Rexistro xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia para os seguintes casos:

Réxime de Comunicación

Actividade:

  • Negociante de residuos
  • Axente de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT201B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MT975H - Modificación da autorización no rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia

Modificar a inscrición de actividades sometidas a autorización no Rexistro xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia cando se dea algún dos seguintes casos:

Residuos:
- Almacenamento, valorización ou eliminación de residuos
-…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT975H&ano=2016&numpub=1&lang=gl