Hai 16 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Procedementos necesarios para realizar os trámites precisos para dar de alta, baixa etc. asociacións ou inscribilas nos distintos rexistros destas. Asemade, dispóñense as axudas económicas que fomentan o asociacionismo de determinados colectivos ou con determinadas finalidades produtivas.

PE515B - Habilitación para a extracción semente mexillón mediante acordo entre concesionarios de viveiros ou as súas asociacións e confrarías de pescadores ou agrupacións de mariscadores.

Se vostede ten necesidade de proverse de semente de mexillón dos bancos naturais da costa mediante acordo cunha Confraría de Pescadores ou agrupación de Mariscadores, debe solicitar da Xunta de Galicia a correspondente autorización.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE515B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN605A - Inscrición/modificación no Rexistro de ascensores.

Se vostede como responsable dunha empresa instaladora, quere realiza-la instalación ou posta en marcha dun ou máis aparellos elevadores ou a modificación dunha instalación, debe solicitarlle á Xunta de Galicia a autorización necesaria para iso, cando…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN605A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

IN625A - Rexistro de instalacións receptoras de gases combustibles.

Se vostede, como persoa física ou en representación dunha empresa, quere efectua-lo rexistro dunha instalación receptora de gases combustibles, deberá solicitalo ante a xefatura territorial da Consellería de Economía e Industria correspondente nos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN625A&ano=2008&numpub=1&lang=gl

IN628A - Rexistro/modificación de instalacións de almacenamento de produtos químicos.

Se vostede, como responsable ou titular dunha empresa, quere poñer en servicio unha instalación para o almacenamento de productos químicos, debe presentar perante a xefatura territorial da consellería competente en materia de industria a solicitude de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN628A&ano=2004&numpub=1&lang=gl

SA451A - Rexistro xeral sanitario de empresas alimentarias e alimentos.

Regular o procedemento para autorizar o funcionamento dunha industria alimentaria ou un establecemento de alimentación.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA451A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR326H - Homologación e inscrición no Rexistro de Modelos doutros aparellos de xogo.

Este procedemento ten por obxecto dar de alta no Rexistro de Modelos da Comunidade Autónoma todo aquel material de xogo que non sexa unha máquina recreativa ou de azar co fin de que o dito material poida ser utilizado en establecementos de xogo de Galicia. Para iso as empresas interesadas deberán…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR326H&ano=2013&numpub=1&lang=gl

IN608B - Rexistro de posta en servizo de guindastre torre para obras ou outras aplicacións.

Se vostede vai usar un guindastre torre para facer unha obra ou para calquera outra aplicación, deberá solicitar a autorización para a posta en servizo perante a delegación provincial da consellería de Innovación e Industria.

Para a montaxe do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN608B&ano=2008&numpub=1&lang=gl

MT975H - Modificación da autorización no rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia.

Modificar a inscrición de actividades sometidas a autorización no Rexistro xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia cando se dea algún dos seguintes casos:

Residuos:
- Almacenamento, valorización ou eliminación de residuos
-…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT975H&ano=2016&numpub=1&lang=gl

IN624A - Inscrición/modificación no Rexistro de instalacións de almacenamento de produtos petrolíferos para o seu consumo na propia instalación.

Os titulares de instalacións petrolíferas de almacenamento para o seu consumo na propia instalación deben inscribir estas instalacións no correspondente rexistro perante a xefatura territorial da consellería competente en materia de industria.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN624A&ano=2004&numpub=1&lang=gl