Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 359 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

PR940E - Cancelación da inscrición no rexistro da galeguidade.

Este decreto ten por obxecto o desenvolvemento parcial da Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade, no relativo ao procedemento e requisitos para o recoñecemento das comunidades galegas e dos centros colaboradores da galeguidade, ao procedemento para a revogación do dito recoñecemento, ás funcións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR940E&ano=2014&numpub=1&lang=gl

IN609A - Rexistro de empresas instaladoras de baixa tensión

Antes de comezar as súas actividades como empresas instaladoras de baixa tensión, as persoas físicas ou xurídicas que desexen, como inicio da súa actividade en España, establecerse ou comezar a súa actividade en réxime de libre…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609A&ano=2010&numpub=1&lang=gl

IN609F - Rexistro de empresas instaladoras de protección contra incendios

Antes de comezar as súas actividades como empresas instaladoras de protección contra incendios, as persoas físicas ou xurídicas que desexen, como inicio da súa actividade en España, establecerse ou comezar a súa actividade en réxime de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609F&ano=2010&numpub=1&lang=gl

IN609G - Rexistro de empresas mantedoras de protección contra incendios

Antes de comezar as súas actividades como empresas mantedoras de protección contra incendios, as persoas físicas ou xurídicas que desexen, como inicio da súa actividade en España, establecerse ou comezar a súa actividade en réxime de libre…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609G&ano=2010&numpub=1&lang=gl

PR326M - Modificación non substancial de inscrición no Rexistro de Modelos.

Enténdese por modificación non substancial do modelo aquela alteración que afecte aos restantes elementos ou dispositivos. Cando, a xuízo da dirección xeral competente en materia de xogo, a modificación solicitada se considere que non reviste o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR326M&ano=2008&numpub=1&lang=gl

IN628A - Rexistro/modificación de instalacións de almacenamento de produtos químicos.

Se vostede, como responsable ou titular dunha empresa, quere poñer en servicio unha instalación para o almacenamento de productos químicos, debe presentar perante a xefatura territorial da consellería competente en materia de industria a solicitude de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN628A&ano=2004&numpub=1&lang=gl

MT400A - Inscrición ou modificación no Rexistro de Cartografía de Galicia.

O presente regulamento ten por obxecto, no marco das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia, a ordenación da información xeográfica e da actividade cartográfica de Galicia, que comprende: a) A regulación das actividades de produción, xestión e difusión. b) A regulación do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT400A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MT500B - Modificación de datos do rexistro de planeamento urbanístico de Galicia.

Aprobar o modelo normalizado de modificación de datos no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, previstas no Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT500B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

PR805A - Inscrición no rexistro galego de axentes de cooperación para o desenvolvemento.

O presente decreto ten por obxecto a sistematización, regulación e actualización das disposicións normativas en materia de cooperación para o desenvolvemento da Comunidade Autónoma de Galicia, de conformidade coa Constitución española e co…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR805A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR520G - Rexistro galego doutras explotacións gandeiras.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520G&ano=2018&numpub=1&lang=gl