Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 114 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

IN654A - Autorización/modificación de instalación radioactiva de segunda ou terceira categoría.

As instalacións radioactivas con fins científicos, médicos, agrícolas, comerciais ou industriais requirirán autorización de funcionamento.

A concesión das autorizacións de funcionamento referidas ás instalacións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN654A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR845A - Exención de auditoría de prevención de riscos laboráis.

Constatar que as notificacións de exención de auditoría das empresas reúnen os requisitos sobre a concorrencia de condicións que non fan necesario recorrer á auditoría do sistema de prevención da empresa, de conformidade co establecido no artigo 29.3 do Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR845A&ano=2013&numpub=1&lang=gl

MR360E - Autorización de levanza informática de libros rexistro de adegas mediante a aplicación ACIOS.

a) Establecer, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para facilitar a levanza dos rexistros vitivinícolas ou libros rexistro mediante o programa informático Aplicación contabilidade integral oficial (en diante, ACIOS). Mediante o dito…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR360E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR328C - Permiso de apertura e inscrición de salón recreativo ou de xogo.

Expedida a autorización de instalación, e no prazo non superior a un ano desde a notificación da correspondente resolución, deberán executarse as obras de adaptación dos locais conforme os proxectos achegados e solicitar en igual prazo, antes de proceder…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR328C&ano=2008&numpub=1&lang=gl

PL500D - Bolsas de formación para proxectos de investigación no centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades.

Establecer as bases reguladoras e convocar para o ano 2023 once bolsas de formación nos proxectos de investigación que se desenvolven no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (código de procedemento PL500D)…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

SA431E - Situación de Incidencia nunha piscina.

1. Na comunicación da situación de incidencia recollerase os datos da instalación, o tipo e a data da incidencia, o número de persoas afectadas, as accións levadas a cabo sobre a piscina, o tipo de intervención realizada e outros datos relacionados co…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA431E&ano=2019&numpub=1&lang=gl

AU301D - Axudas para a realización de auditorías municipais das redes de saneamento para a detección de infiltracións

Subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas á realización de auditorías municipais das redes de saneamento para a detección de infiltracións, e convocar estas subvencións para o ano 2024.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU301D&ano=2024&numpub=1&lang=gl

PR940B - Revogación do recoñecemento.

Este decreto ten por obxecto o desenvolvemento parcial da Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade, no relativo ao procedemento e requisitos para o recoñecemento das comunidades galegas e dos centros colaboradores da galeguidade, ao procedemento para a revogación do dito recoñecemento, ás funcións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR940B&ano=2014&numpub=1&lang=gl

IN418E - Subvencións para planificación enerxética de entidades locais e comunidades enerxéticas.

Regular a concesión de subvencións para a planificación enerxética de entidades locais e comunidades enerxéticas dentro do territorio da comunidade autónoma de  Galicia, que cumpran cos requisitos e condicións establecidos nelas.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN418E&ano=2023&numpub=2&lang=gl

SA465A - Instalación/baixa dun desfibrilador externo fóra do ámbito sanitario.

O presente decreto ten por obxecto:
a) Establecer as condicións e requisitos para a instalación, uso e mantemento, fóra do ámbito sanitario, de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos.
b) Determinar os lugares nos cales é…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA465A&ano=2017&numpub=1&lang=gl