Hai 10 resultados relacionados coa súa selección:

MR435E - Inscrición dos equipos de aplicación de produtos fitosanitarios.

Este decreto ten por obxecto regular na Comunidade Autónoma de Galicia as inspeccións periódicas dos equipos de aplicación dos produtos fitosanitarios, o censo de equipos de aplicación dos produtos fitosanitarios, o procedemento de autorización e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR435E&ano=2014&numpub=1&lang=gl

PE715C - Rexistro galego de explotacións acuícolas.

A presente resolución ten por obxecto a habilitación e incorporación á sede electrónica do procedemento para realizar altas, baixas e modificacións no Rexistro Galego de Explotacións Acuícolas, para a súa tramitación dentro da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE715C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MR200A - Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO) - sector subministrador de medios de defensa fitosanitaria.

O presente decreto ten por obxecto regular na Comunidade Autónoma de Galicia o Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (en diante, ROPO), e o procedemento para a inscrición, modificación e cancelación, así como a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR200A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

IN638B - Modificación no Rexistro de instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico.

O cesamento na utilización das instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico, así como a ampliación ou diminución de equipos de raios X e, en xeral, calquera modificación importante deberá ser declarada polos seus titulares de forma previa ante a Dirección Xeral de Enerxía e Minas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN638B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR604F - Inscrición no Rexistro Público de terreos forestais de pastoreo.

O aproveitamento de pastos polo gando en montes e terreos forestais estará expresamente regulado no correspondente instrumento de ordenación ou de xestión forestal, e a súa práctica levarase a cabo consonte o establecido no instrumento de ordenación ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR604F&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN638A - Inscrición no Rexistro de instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico.

Antes da posta en funcionamento das instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico, a súa existencia deberá ser declarada polos seus titulares ante a Dirección Xeral de Enerxía e Minas. Ademais, o cesamento na utilización das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN638A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR200B - Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO) - sector de tratamentos fitosanitarios

O presente decreto ten por obxecto regular na Comunidade Autónoma de Galicia o Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (en diante, ROPO), e o procedemento para a inscrición, modificación e cancelación, así como a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR200B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR200C - Rexistro Oficial de Produtores e peradores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO) - sector de asesoramento fitosanitario.

O presente decreto ten por obxecto regular na Comunidade Autónoma de Galicia o Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (en diante, ROPO), e o procedemento para a inscrición, modificación e cancelación, así como a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR200C&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR200D - Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO) - sector usuarios profesionais.

O presente decreto ten por obxecto regular na Comunidade Autónoma de Galicia o Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (en diante, ROPO), e o procedemento para a inscrición, modificación e cancelación, así como a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR200D&ano=2017&numpub=1&lang=gl