Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 155 resultados relacionados coa súa selección:

PE120A - Axudas para investimentos que limiten o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, e a convocatoria para 2023, de axudas destinadas á realización de actuacións por parte de propietarios de buques pesqueiros para fomentar unha…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE120A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED517E - Convocatoria de probas libres de títulos extinguidos establecidos ao abeiro da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro grao medio

Esta orde ten por obxecto establecer en centros públicos a realización dunha convocatoria de probas libres para a obtención de títulos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, que foron obxecto de procesos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED517E&ano=2010&numpub=1&lang=gl

TR807D - Axudas para a posta en marcha de laboratorios cooperativos no rural. Programa II: impulso de proxectos empresariais colectivos.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria, en réxime de concorrencia non competitiva, para a posta en marcha dos laboratorios cooperativos no rural e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807D&ano=2019&numpub=1&lang=gl

MT970A - Inscrición no rexistro galego de centros adheridos ao sistema de xestión e auditoría medio ambiental.

O Decreto polo que se establece o procedemento para a aplicación na Comunidade Autónoma Galega dun sistema voluntario de xestión e Auditoría Ambiental ten por obxecto o desenvolvemento dun marco normativo para a implantación en Galicia do sistema voluntario de xestión e auditoría medioambiental…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT970A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PE205E - Axudas a investimentos que potencien os efectos positivos no medio ambiente, a eficiencia dos recursos e a redución do uso da auga e químicos.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas á realización das actuacións que a continuación se detallan, co fin de fomentar unha acuicultura sustentable desde unha perspectiva ambiental, socialmente…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE205E&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED519E - Admisión a ciclos formativos de grao medio e de grao superior no réxime para as persoas adultas en centros sostidos con fondos públicos.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de admisión para as persoas adultas nos ciclos formativos de formación profesional de grao medio e grao superior nos centros docentes públicos e centros privados que teñan estas ensinanzas concertadas na Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED519E&ano=2016&numpub=1&lang=gl

VI408E - Subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago.

Esta resolución ten por obxecto convocar, a través dun procedemento de concorrencia non competitiva, subvencións a fondo perdido para as persoas promotoras de actuacións de remate de fachadas e cubertas, así como de rehabilitación e reconstrución…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI408E&ano=2017&numpub=1&lang=gl

VI408N - Subvencións do programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI da Ribeira Sacra.

1. Estas subvencións están dirixidas a financiar, no marco do Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan 2018-2021, actuacións de rehabilitación e renovación de edificios e vivendas situados no ámbito da ARI da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI408N&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT819A - Axudas a investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos ambientais nos parques naturais de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia.

Establecer as bases reguladoras do réxime de axudas dirixidas a promover a conservación e valorización do patrimonio natural e cultural dos parques naturais de Galicia ou nas súas áreas de influencia socioeconómica.

Estas axudas convócanse…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT819A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

MR701C - Selección de Grupos de Desenvolvemento Rural e das estratexias de desenvolvemento local para a medida Leader de Galicia 2014-2020

O obxecto das presentes bases é establecer as normas para a presentación e selección de estratexias de desenvolvemento local no marco dos artigos do 32 ao 35 do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013, sobre disposicións comúns referidas aos fondos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR701C&ano=2016&numpub=1&lang=gl