Hai 166 resultados relacionados coa súa selección:

PE403F - Autorización para a expedición de documentos por medio de talonarios.

O control da descarga e transporte dos produtos pesqueiros frescos ata a fase de primeira venda e o transporte de bivalvos, equinodermos, tunicados e gasterópodos mariños vivos implica a remisión á administración por vía telemática dunha serie de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE403F&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IG501A - Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

 Publicar as bases reguladoras das axudas do Igape destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG501A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

VI408L - Cualificación provisional para participar no programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI da Ribeira Sacra

1. Esta resolución ten por obxecto regular o procedemento para participar no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural previsto no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018-2021 (en diante, Plan 2018-2021),…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI408L&ano=2020&numpub=1&lang=gl

VI408K - Participación no programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021.

1. Esta resolución ten por obxecto regular o procedemento para participar no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural previsto no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018-2021 (en diante,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI408K&ano=2021&numpub=1&lang=gl

VI408M - Cualificación definitiva para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da Ari da Ribeira Sacra.

1. Esta resolución ten por obxecto regular o procedemento para participar no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural previsto no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018-2021 (en diante, Plan 2018-2021),…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI408M&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR332E - Subvención para o financiamento do programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano.

1. A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións do Programa de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR332E&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR250A - Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

Regular os elementos e procedementos, así como a solicitude das axudas que se indican a continuación:

1. Liñas de axuda integradas polos pagamentos directos á agricultura e á gandaría, en concreto, os seguintes réximes de axuda…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR250A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED517E - Convocatoria de probas libres de títulos extinguidos establecidos ao abeiro da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro grao medio

Esta orde ten por obxecto establecer en centros públicos a realización dunha convocatoria de probas libres para a obtención de títulos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, que foron obxecto de procesos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED517E&ano=2010&numpub=1&lang=gl

ED519A - Admisión a ciclos formativos de grao medio e de grao superior no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de admisión do alumnado en réxime ordinario nos ciclos formativos de formación profesional de grao medio e grao superior nos centros docentes públicos e centros privados que teñan estas ensinanzas concertadas na Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED519A&ano=2016&numpub=1&lang=gl