Hai 55 resultados relacionados coa súa selección:

IN422J - Adhesión para a xestión de subvencións do programa de incentivos 4 e 5 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector.

As entidades colaboradoras actuarán en nome e por conta do órgano concedente para todos os efectos relacionados coa subvención, colaborando na xestión de esta e sen que isto implique a entrega e distribución dos fondos Públicos as persoas beneficiarias,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN422J&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MR462B - Axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para a elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestal, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento MR462B), e se convocan para o ano 2022 (medida Feader 8.3)…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR462B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR486A - Subvencións a concellos para infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais

Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas aos concellos de Galicia, de forma individual ou mediante asociacións ou agrupacións de concellos, para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR486A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR349L - Programa II: Procedemento de incentivos á contratación temporal de persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e á súa transformación en contrato indefinido.

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2017 dos programas de incentivos a contratación por conta allea que teñen por finalidade favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas mozas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349L&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR711D - Proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais.

1. O obxecto destas bases reguladoras é establecer o réxime das axudas que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural no marco da medida 7.4 do PDR de Galicia 2014-2020, para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR711D&ano=2022&numpub=1&lang=gl