Hai 184 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

IN502D - Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras en madeira. Liña 1.3

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de axudas ao desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Actuacións obxecto de apoio

– Liña 1…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN502D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IG501A - Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Publicar as bases reguladoras das axudas do Igape destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG501A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IN502B - Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras en madeira. Liña 1.1

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de axudas ao desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Actuacións obxecto de apoio

– Liña 1…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN502B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

SA463F - Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención na Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de cofinanciamento e concorrencia competitiva, a concesión de subvencións a proxectos de prevención de condutas adictivas realizados por entidades privadas sen ánimo de lucro…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA463F&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PR410A - Acceso ás bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas.

1. Efectúase a presente convocatoria para a ampliación e actualización das tres bolsas de ámbito autonómico que entraron en vigor o 10 de maio de 2018, para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR410A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PR410B - Actualización de méritos nas bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas.

Non teñen obriga de presentar nova solicitude as persoas que xa forman parte de calquera das listas correspondentes ás subescalas de secretaría-intervención, secretaría e intervención-tesouraría en virtude da Resolución do 7 de maio, da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR410B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IG515B - Axudas do Igape ás empresas do sector téxtil-moda-confección para a realización de actuacións e estratexias de promoción e internacionalización en desenvolvemento do plan estratéxico do téxtil. visión 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013.

Incentivar a realización de actuacións de difusión e promoción xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas do sector téxtil moda confección nos mercados externos a Galicia, tanto estatais coma internacionais, o Igape, poderá conceder…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG515B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN218A - Subvencións para a modernización de comercios situados en zonas rurais da Comunidade Autónoma de Galicia en desenvolvemento do plano de renovación e mellora do comercio galego.

A concesión das subvencións da Consellería de Economía e Industria destinadas a promocionar e incentivar a modernización e a implantación de comercios situados en zonas rurais de Galicia, a implantación de comercios sitos nas diversas rutas do Camiño de Santiago e a concesión de subvencións( a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN218A&ano=2010&numpub=1&lang=gl

IN502C - Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras en madeira. Liña 1.2

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de axudas ao desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Actuacións obxecto de apoio

– Liña 1…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN502C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR331A - Accións de cooperación para o apoio de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das subvencións para a realización de accións de cooperación para a implantación de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR331A&ano=2021&numpub=1&lang=gl