Buscador

Hai 143 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Axudas dirixidas á posta en marcha de proxectos no ámbito da cooperación para o desenvolvemento: investigación, educación e acción humanitaria no exterior.

TU983A - Subvencións á cooperación entre pequenos operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a promoción do turismo.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da cooperación entre pequenos operadores para colaborar na organización de procesos de traballo conxuntos e compartir recursos para o desenvolvemento e a promoción do turismo.

2. O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU983A

IG406F - Axudas do Igape para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Publicar as bases reguladoras das axudas do Igape para novos emprendedores e convocar para 2019 as ditas axudas en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG406F).

A presente convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 1420,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG406F

IN218A - Subvencións para a modernización de comercios situados en zonas rurais da Comunidade Autónoma de Galicia en desenvolvemento do plano de renovación e mellora do comercio galego.

A concesión das subvencións da Consellería de Economía e Industria destinadas a promocionar e incentivar a modernización e a implantación de comercios situados en zonas rurais de Galicia, a implantación de comercios sitos nas diversas rutas do Camiño de Santiago e a concesión de subvencións( a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN218A

MR501C - Recoñecemento e inscrición no Rexistro Galego de Asociacións de Criadores para o desenvolvemento de Programas de Cría de Razas Gandeiras Autóctonas de Galicia.

No DECRETO 149/2011, do 7 de xullo, créase o Rexistro de Asociacións de Criadores de Razas Gandeiras Autóctonas de Galicia que creen ou xestionen libros xenealóxicos, adscrito á dirección xeral que teña  atribuídas competencias en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR501C

PR815A - Axudas ás universidades galegas para proxectos de investigación e para a creación de grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento.

1. Aprobar as bases reguladoras que figuran como anexo desta orde para a concesión de subvencións para realizar proxectos de investigación e para crear grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento no marco da Axenda 2030, que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR815A

PR945C - Subvencións a clubs, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas para o desenvolvemento de actividades deportivas.

O obxecto destas bases é establecer o réxime das axudas a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas.

As presentes bases outorgaranse polo procedemento de concorrencia non…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR945C

IG515B - Axudas do Igape ás empresas do sector téxtil-moda-confección para a realización de actuacións e estratexias de promoción e internacionalización en desenvolvemento do plan estratéxico do téxtil. visión 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013.

Incentivar a realización de actuacións de difusión e promoción xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas do sector téxtil moda confección nos mercados externos a Galicia, tanto estatais coma internacionais, o Igape, poderá conceder…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG515B

IG406A - Axudas do Igape aos investimentos das Pemes en equipos produtivos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder galicia 2007-2013

O Igape poderá conceder subvencións a fondo perdido aos investimentos das pemes en equipos produtivos na Comunidade Autónoma de Galicia. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG406A

MR462B - Subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou de xestión forestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014 - 2020. Liñas 1,2 e 3.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das subvencións dirixidas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do PDR de Galicia 2014-2020…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR462B