Hai 192 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

PR805C - Cancelación da inscrición no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento.

A inscrición dun axente de cooperación ao desenvolvemento poderá ser cancelada:

a) Por vontade da entidade manifestada polo seu órgano de goberno.

b) De oficio, e previo trámite de audiencia, nos seguintes casos:
- Por extinción ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR805C&ano=2017&numpub=1&lang=gl

PR804A - Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.

Estas bases regulan a concesión de subvencións para proxectos desenvolvidos dentro dalgunha das catro dimensións seguintes (código de procedemento administrativo PR804A):

a) Sensibilización e concienciación da opinión pública en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR804A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR815A - Axudas ás universidades galegas para proxectos de investigación e para a creación de grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento.

A presente convocatoria establece as condicións para a concesión de subvencións, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para (código de procedemento administrativo PR815A):

a) A realización de proxectos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR815A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

CT207H - Desenvolvemento de paquetes audiovisuais que favorezan a recuperación económica do sector ao abeiro do Programa Hub da industria creativa galega.

1. Estas bases teñan por obxecto determinar as condicións polas cales se regulará a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, da Axencia Galega das Industrias Culturais para o desenvolvemento de paquetes de propostas audiovisuais que favorezan…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT207H&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN502D - Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras en madeira. Liña 1.3

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de axudas ao desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Actuacións obxecto de apoio

– Liña 1…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN502D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

CT207I - Selección dunha entidade colaboradora para a xestión e organización das actividades do programa de desenvolvemento do polo de aceleración do sector de videoxogos para impulso do sector.

Convocatoria.

Convócase o procedemento para a selección da entidade colaboradora que participará na xestión e na realización de todas as actividades que compoñen o programa de desenvolvemento do Polo de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT207I&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR410A - Acceso ás bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas.

1. Efectúase a presente convocatoria para a ampliación das tres bolsas de ámbito autonómico que entraron en vigor o 13 de agosto de 2019 para a provisión temporal, mediante interinidade, de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR410A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IG501A - Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

 Publicar as bases reguladoras das axudas do Igape destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG501A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR945C - Subvencións a clubs, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas

1. O obxecto destas bases é establecer o réxime das axudas a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializados de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas.

2. O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR945C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR331A - Accións de cooperación para o apoio de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das subvencións para a realización de accións de cooperación para a implantación de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR331A&ano=2022&numpub=1&lang=gl