Buscador

Hai 144 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Axudas dirixidas á posta en marcha de proxectos no ámbito da cooperación para o desenvolvemento: investigación, educación e acción humanitaria no exterior.

TU983A - Subvencións á cooperación entre pequenos operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a promoción do turismo.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da cooperación entre pequenos operadores para colaborar na organización de procesos de traballo conxuntos e compartir recursos para o desenvolvemento e a promoción do turismo.

2. O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU983A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IG406F - Axudas do Igape para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Publicar as bases reguladoras das axudas do Igape para novos emprendedores e convocar para 2019 as ditas axudas en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG406F).

A presente convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 1420,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG406F&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PR815A - Axudas ás universidades galegas para proxectos de investigación e para a creación de grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento.

1. Aprobar as bases reguladoras que figuran como anexo desta orde para a concesión de subvencións para realizar proxectos de investigación e para crear grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento no marco da Axenda 2030, que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR815A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PR945C - Subvencións a clubs, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas para o desenvolvemento de actividades deportivas.

O obxecto destas bases é establecer o réxime das axudas a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas.

As presentes bases outorgaranse polo procedemento de concorrencia non…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR945C&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IG406A - Axudas do Igape aos investimentos das Pemes en equipos produtivos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder galicia 2007-2013

O Igape poderá conceder subvencións a fondo perdido aos investimentos das pemes en equipos produtivos na Comunidade Autónoma de Galicia. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG406A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

MR462B - Subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou de xestión forestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014 - 2020. Liñas 1,2 e 3.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das subvencións dirixidas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do PDR de Galicia 2014-2020…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR462B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IG300C - Obradoiros e axudas do Igape á dixitalización industria 4.0, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Estas axudas van destinadas á posta en marcha de proxectos cuxa finalidade sexa a implantación de solucións para o soporte dixital de procesos dunha empresa ou para proxectos de interconexión dixital de procesos entre unha peme galega e outras empresas ou entre…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG300C&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IG515B - Axudas do Igape ás empresas do sector téxtil-moda-confección para a realización de actuacións e estratexias de promoción e internacionalización en desenvolvemento do plan estratéxico do téxtil. visión 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013.

Incentivar a realización de actuacións de difusión e promoción xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas do sector téxtil moda confección nos mercados externos a Galicia, tanto estatais coma internacionais, o Igape, poderá conceder…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG515B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

CT208A - Subvencións para o desenvolvemento de cinco proxectos audiovisuais e para a posterior axuda á produción dunha obra audiovisual de contido específico que fomente a difusión dos valores culturais do Camiño de Santiago de cara á celebración do Xacobeo 2021.

Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto fixar as bases que regularán o réxime de axudas para o desenvolvemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT208A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR302A - Axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e efectuar a convocatoria para o ano 2019 das axudas que, en réxime de concorrencia competitiva, vai conceder a Agacal para actuacións de información e promoción dos produtos agroalimentarios…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR302A&ano=2019&numpub=1&lang=gl