Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 6 resultados relacionados coa súa selección:

IF301L - Certificación para matriculación e expedición de permiso de circulación ou cambio de titularidade.

Se vostede pretende a matriculación e expedición do permiso de circulación ou o cambio de titularidade de vehículos de transporte de viaxeiros cunha capacidade superior a nove prazas, (incluída a do conductor) así como dos vehículos de transporte…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF301L&ano=2019&numpub=1&lang=gl

BS325A - Certificado de experiencias de educación non formal en materia de xuventude.

Esta disposición ten por obxecto regular o réxime xurídico e características do certificado de experiencias de educación non formal en materia de xuventude.

Programas dos cales se deriva o dereito á expedición do certificado.

1. Os programas dos cales se deriva o dereito á expedición do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS325A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS611A - Recoñecemento do grao de discapacidade.

Esta orde ten como obxecto regular o procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS611A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

ED321A - Certificación persoal na manipulación de gases fluorados

Esta orde ten por obxecto establecer o procedemento (código ED321A) que seguirá a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a expedición das seguintes certificacións persoais:

a) Manipulación de equipamentos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED321A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

BS423A - Título de familia numerosa / Carné familiar.

Tramitación da solicitude/ renovación do título de familia numerosa, a modificación de datos de residencia ou calquera outra modificación dos datos das persoas beneficiarias así como a expedición dun duplicado do título de familia numerosa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS423A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS309A - Expedición de títulos de ensinanzas impartidas nas escolas de tempo libre.

Tramitar a expedición dos títulos acreditativos correspondentes ás ensinanzas que impartan as escolas de tempo libre, de conformidade coas actas de avaliación de cada escola.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS309A&ano=2015&numpub=1&lang=gl