Hai 60 resultados relacionados coa súa selección:

BS321A - Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B e C

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán as axudas para a obtención dos permisos de condución clases B e C por parte das persoas mozas residentes en Galicia, coa finalidade de mellorar a súa autonomía, mobilidade e a súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS321A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

BS304A - Cesión do uso de instalacións xuvenís da administración galega para a realización de programas de ocio educativo e de tempo libre.

A Consellería de Política Social convoca a presente oferta do uso das súas instalacións xuvenís para a Campaña de verán 2022, nos termos que se establecen nesta orde e de acordo coa distribución de prazas que se recolle no anexo I…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS304A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS101A - Inscricións no Rexistro de Fundacións de Interese Galego. Comunicacións e autorizacións do protectorado.

Tramitar a declaración de fundación de interese galego para a súa posterior inscrición en rexistro das fundacións que polos seus fins se adscriban ao Protectorado da Consellería de Política Social.

Tramitar os actos das fundacións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS101A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS105A - Presentación directa de reclamacións en materia de centros, servizos e programas de servizos sociais

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento sobre reclamacións das persoas usuarias de servizos sociais e a presentación de determinada documentación que deben remitir as entidades prestadoras de servizos sociais, e que se dirixan á Subdirección Xeral de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS105A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR303A - Permiso de apertura e inscrición da autorización de instalación dunha sala de bingo en Galicia.

Se vostede, como representante dunha empresa titular dunha sala de bingo, xa posúe a autorización para a súa instalación, unha vez rematadas as obras debe solicitar da Xunta de Galicia a necesaria autorización de apertura.

Unha vez que vostede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR303A&ano=2002&numpub=1&lang=gl

BS103K - Autorización de modificación substancial de centros e programas de servizos sociais.

Tramitar a autorización para a modificación substancial de centros ou programas de servizos sociais.

Considéranse modificacións substanciais dun centro ou programa:

a) Os cambios producidos no proxecto técnico da obra, unha vez obtida a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS103K&ano=2012&numpub=1&lang=gl

BS324A - Mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa: Axudas individuais de mobilidade para a mocidade.

1. Esta orde ten por obxecto establecer o procedemento de concesión de subvencións para o programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, con cargo ao Plan operativo de emprego xuvenil (en adiante, POEX), para a realización de prácticas formativas non laborais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS324A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

BS104A - Acceso á información contida na Historia Social Única Electrónica.

O presente decreto regula a creación, o acceso e o uso da historia social única electrónica.

Soporte.
1. O sistema de información que dá soporte á historia social única electrónica denomínase HSUE. Este sistema…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS104A&ano=2016&numpub=1&lang=gl