Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 10 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

IN609V - Rexistro de empresas inspectoras de botellas de equipos respiratorios autónomos

Antes de comezar a súa actividade, os centros de inspección periódica de botellas de equipamentos respiratorios autónomos deberán presentar telematicamente, ante a consellería competente en materia de industria, unha declaración responsable de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609V&ano=2011&numpub=1&lang=gl

IF321D - Recurso en materia de augas.

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na sede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF321B - Recurso en materia de infraestruturas.

 A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF321C - Recurso en materia de mobilidade.

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

 Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF321A - Reclamación de responsabilidade patrimonial en materia de infraestruturas, mobilidade e augas

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na sede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF321E - Datos relativos a contratos de concesión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada.

A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas.

Os devanditos procedementos habilitaranse na Guía de procedementos e servizos dispoñible na sede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF502A - Práctica da pesca marítima de recreo en superficie en zonas de servizo dos portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

O obxecto é establecer o procedemento de presentación de declaración responsable para a práctica da actividade de pesca marítima de recreo en superficie nas zonas de servizo dos portos titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, unicamente naqueles…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF502A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

SA480A - Declaración responsable para prestar o servizo de preparación e entrega de sistemas personalizados de dosificación polas oficinas de farmacia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Este decreto ten por obxecto regular as condicións e os requisitos para a preparación e entrega de medicamentos mediante sistemas personalizados de dosificación (en diante, SPD) nas oficinas de farmacia da Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA480A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

SA357A - Integración das unidades de análise na rede integradada de laboratorios de diagnóstico de triquina da Comunidade Autónoma de Galicia.

A presente orde ten por obxecto establecer:

a) As condicións baixo as cales se manterá a Rede integrada de laboratorios de diagnóstico de triquina da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante a designación do laboratorio de control oficial para…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA357A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IF321H - Declaración responsable para a realización de obras menores de conservación e mantemento das edificacións, instalacións e peches situados na zona de servidume ou na zona de afección das estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.

Si vostede quere realizar unha obra menor de conservación e mantemento de edificacións, instalacións ou peches sitos na zona de servidume ou na zona de afección dunha estrada de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, deberá dirixir ao Servizo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321H&ano=2020&numpub=1&lang=gl