Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 58 resultados relacionados coa súa selección:

TR341U - Programa de incentivos á contratación a tempo parcial das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social.

Esta orde ten por obxecto regular as axudas que favorezan a contratación das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social na empresa ordinaria e especialmente aquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral.

II.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341U&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR341X - Programa de formación dual para persoas con discapacidade intelectual nos centros especiais de emprego (CEE).

Convócanse para os anos 2023, 2024, 2025 e 2026, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a realización do Programa de formación dual en centros especiais de emprego reguladas por esta orde.  

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341X&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR349L - Incentivos á contratación de persoas mozas no marco do programa operativo de emprego xuvenil.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2022 do programa de incentivos á contratación por conta allea, que realicen as empresas e persoas empregadoras, vinculados aos programas de emprego regulados nas ordes do 27 de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349L&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR351B - Subvención para entidades locais que contraten axentes de emprego e desenvolvemento local.

Este procedemento ten por finalidade a convocatoria no exercicio 2023, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para a prórroga de contratos subscritos no 2022 ou con anterioridade, de axentes de emprego e desenvolvemento local, no ámbito da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR351B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR331A - Subvencións a entidades para a contratación de persoal técnico de orientación laboral.

Concesión de axudas e subvencións ás entidades que presten servizos de orientación laboral para a contratación de persoal técnico de orientación laboral para o exercicio 2024, no ámbito da colaboración da Consellería de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR331A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR349X - Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás acción formativas con compromiso de contratación.

Esta orde ten por obxecto proceder á primeira convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para a concesión de incentivos á actividade laboral vinculada ás…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349X&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR301K - Accións formativas para o emprego dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas.

Establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto as convocatorias públicas como a execución das accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301K&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR351G - Subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural)

O establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública en réxime de concorrencia non competitiva das axudas e subvencións que están destinadas ao…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR351G&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR301P - Accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas.

Establece as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as convocatorias públicas de subvención das accións formativas para o emprego en unidades formativas nas empresas con compromiso de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301P&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR349T - Programa emprega xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349T&ano=2020&numpub=1&lang=gl