Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 23 resultados relacionados coa súa selección:

ED330G - Aceptación da participación como entidade colaboradora no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2023/24, o procedemento:

- ED330G. Aceptación da participación como entidade colaboradora no fondo solitario de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330G&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED110B - Convocatoria de prazas nos lectorados de língua, literatura e cultura galegas.

Publícanse as bases reguladoras e anúnciase a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de 2 prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED110B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED550B - Admisión ordinaria en centro docente sostido con fondos públicos.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de admisión ordinaria (ED550B) en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED434B - Equivalencia de estudos estranxeiros coa escolaridade dos cursos 2º ou 3º de educación secundaria obrigatoria para efectos laborais ou profesionais.

1. A presente orde ten por obxecto regular o procedemento para tramitar a seguinte solicitude:

-  Equivalencia de estudos estranxeiros coa escolaridade dos cursos 2º ou 3º de educación secundaria obrigatoria para efectos laborais e profesionais código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED434B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED302B - Habilitación para o exercicio da docencia en centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional

A presente orde ten por obxecto desenvolver o Real decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria, e o Real…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED302B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED531B - Ampliación das ensinanzas plurilingües na etapa posobrigatoria de bacharelato nos centros da rede de centros plurilingües.

A presente resolución ten por obxecto realizar a convocatoria no curso 2016/17 da ampliación da ensinanza plurilingüe á etapa postobrigatoria de bacharelato nos centros pertencentes a Rede de centros plurilingües de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED531B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED319B - Homologación de diplomas federativos de fútbol e fútbol sala cos títulos de ensinanzas deportivas de réxime especial en fútbol e fútbol sala.

Regular para o ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia o procedemento para a obtención individual do recoñecemento establecido pola Orde EDU/216/2011, do 8 de febreiro, dos diplomas federativos nas modalidades de fútbol ou fútbol sala de: adestrador/a nacional, adestrador/a rexional,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED319B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

ED317B - Solicitude de exención de módulos de formación en centros de traballo (FCT) pola correspondencia coa practica laboral

En materia de exencións atenderase ao establecido nos artigos 52 e 53 do Decreto 114/ 2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia. Ademais, poderanse validar aqueles módulos profesionais que se determinen nas normas que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED317B&ano=2011&numpub=1&lang=gl

ED431B - Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG - GPC.

Axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i na modalidade de grupos con potencial de crecemento.
 

 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED431B&ano=2024&numpub=1&lang=gl