Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 46 resultados relacionados coa súa selección:

ED021A - Procedemento para a integración no corpo de profesores de ensino secundario do persoal funcionario de carreira do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional.

A presente orde ten por obxecto convocar un procedemento, aberto ata o 19 de xaneiro de 2026, para que o profesorado funcionario de carreira do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de formación profesional, que reúna os requisitos e cumpra as condicións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED021A&ano=2022&numpub=2&lang=gl

ED301E - Autorización de cobro de cantidade por actividades escolares complementarias, actividades extraescolares e servizos complementarios a centros docentes privados concertados.

Autorización de cantidades que se percibirán como contraprestación por actividades escolares complementarias, actividades extraescolares e servizos complementarios dos centros privados en réxime de concerto.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301E&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED101A - Financiamento para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios.

O establecemento de subvencións para a realización de proxectos de fomento do uso do galego dos centros privados de ensino de Galicia, promovidos polos equipos de dinamización da lingua galega e polo profesorado responsable do proxecto, naqueles centros de ensino que conten…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED101A&ano=2017&numpub=2&lang=gl

ED302B - Habilitación para o exercicio da docencia en centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional

A presente orde ten por obxecto desenvolver o Real decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria, e o Real…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED302B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED301M - Axudas a centros privados concertados para a contratación de profesorado de apoio e reforzo PROA+ no marco do Plan Recupera.

A presente orde ten por obxecto regular o procedemento de solicitude e concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a centros con concerto en ensinanzas de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e/ou formación profesional…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301M&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED101C - Financiamento para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios.

A presentación e a realización de proxectos de fomento do uso do galego dos centros públicos de ensino de Galicia dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, promovidos polos equipos de dinamización da lingua…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED101C&ano=2017&numpub=2&lang=gl

ED301I - Axudas a centros privados concertados para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

1. O obxecto desta orde é establecer os criterios, os requisitos e o procedemento (código ED301I) para a concesión de axudas económicas aos centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para atender o alumnado con necesidades específicas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301I&ano=2022&numpub=1&lang=gl

Amplíase ata o 6 de xuño o prazo para formular solicitudes no procedemento ED010A

O prazo para formular solicitudes no procedemento ED010A - Comisión de servizos do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en atención a situacións de…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0576.xml

ED011A - Actualización e/ou modificación do expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte ensinanzas non universitarias en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Esta orde ten por obxecto regular o contido, o uso, o acceso e os efectos dos datos almacenados de forma electrónica no expediente administrativo do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED011A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED301K - Subvencións a centros privados sostidos con fondos públicos para dotación de medios dixitais apropiados para a ensinanza e aprendizaxe en calquera modalidade, presencial, a distancia e mixta.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras relativas ás axudas destinadas a dotar as aulas dos centros privados sostidos con fondos públicos, dos medios dixitais apropiados para o ensino e aprendizaxe en calquera modalidade: presencial, a distancia e mixta,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301K&ano=2022&numpub=1&lang=gl