Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 47 resultados relacionados coa súa selección:

ED441B - Bolsas destinadas ao alumnado das universidades públicas do SUG que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios, fóra do programa "Erasmus+".

Establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, bolsas destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participe no curso 2023/24 en programas de intercambio con países extracomunitarios, realizados…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED441B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED101A - Financiamento para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios.

O establecemento de subvencións para a realización de proxectos de fomento do uso do galego dos centros privados de ensino de Galicia, promovidos polos equipos de dinamización da lingua galega e polo profesorado responsable do proxecto, naqueles centros de ensino que conten…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED101A&ano=2017&numpub=2&lang=gl

ED531B - Ampliación das ensinanzas plurilingües na etapa posobrigatoria de bacharelato nos centros da rede de centros plurilingües.

A presente resolución ten por obxecto realizar a convocatoria no curso 2016/17 da ampliación da ensinanza plurilingüe á etapa postobrigatoria de bacharelato nos centros pertencentes a Rede de centros plurilingües de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED531B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED431B - Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG - GPC.

Axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i na modalidade de grupos con potencial de crecemento.
 

 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED431B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED701A - Avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de excelencia curricular docente e investigadora.

Aprobar a convocatoria ordinaria de 2023 e abrir o prazo de presentación de solicitudes para a valoración previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED701A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED021A - Procedemento para a integración no corpo de profesores de ensino secundario do persoal funcionario de carreira do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional.

A presente orde ten por obxecto convocar un procedemento, aberto ata o 19 de xaneiro de 2026, para que o profesorado funcionario de carreira do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de formación profesional, que reúna os requisitos e cumpra as condicións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED021A&ano=2022&numpub=2&lang=gl

ED301I - Axudas a centros privados concertados para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Concesión de axudas económicas aos centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para atender o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo nas correspondentes unidades concertadas, naqueles aspectos que non estean xa cubertos polo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301I&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED101C - Financiamento para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios.

A presentación e a realización de proxectos de fomento do uso do galego dos centros públicos de ensino de Galicia dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, promovidos polos equipos de dinamización da lingua…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED101C&ano=2017&numpub=2&lang=gl

Amplíase ata o 6 de xuño o prazo para formular solicitudes no procedemento ED010A

O prazo para formular solicitudes no procedemento ED010A - Comisión de servizos do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en atención a situacións de…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0576.xml

ED011A - Actualización e/ou modificación do expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte ensinanzas non universitarias en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Esta orde ten por obxecto regular o contido, o uso, o acceso e os efectos dos datos almacenados de forma electrónica no expediente administrativo do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED011A&ano=2021&numpub=1&lang=gl