Hai 4 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Procedementos necesarios para realizar os trámites precisos para dar de alta, baixa etc. asociacións ou inscribilas nos distintos rexistros destas. Asemade, dispóñense as axudas económicas que fomentan o asociacionismo de determinados colectivos ou con determinadas finalidades produtivas.

IN609X - Rexistro de empresas recargadoras de gases

Antes de comezar a súa actividade, os centros de recarga de gases deberán presentar telematicamente, ante a consellería competente en materia de industria, unha declaración responsable de acordo co modelo do anexo XVIII, na cal a persoa titular ou representante legal…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609X&ano=2011&numpub=1&lang=gl

IN609V - Rexistro de empresas inspectoras de botellas de equipos respiratorios autónomos

Antes de comezar a súa actividade, os centros de inspección periódica de botellas de equipamentos respiratorios autónomos deberán presentar telematicamente, ante a consellería competente en materia de industria, unha declaración responsable de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609V&ano=2011&numpub=1&lang=gl

IN609W - Rexistro de empresas fabricantes dos pés de encravamento ou calquera outro elemento estrutural dun guindastre torre.

Antes de comezar a súa actividade, os establecementos que pretenda realizar a actividade de fabricación dos pés de encravamento ou calquera outro elemento estrutural dun guindastre torre deberán presentar telematicamente, ante a consellería competente en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609W&ano=2011&numpub=1&lang=gl

IN609Y - Rexistro de Talleres de Reparación de vehículos automóbiles. Declaración responsable para talleres en réxime de establecemento.

Antes da apertura dun taller de reparación de vehículos automóbiles, a persoa física ou xurídica que desexe exercer esta actividade deberá presentar telematicamente, ante a consellería competente en materia de industria, unha declaración…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609Y&ano=2011&numpub=1&lang=gl