Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 11 resultados relacionados coa súa selección:

MR604H - Declaración responsable para aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada.

Esta orde ten por obxecto a aprobación do modelo normalizado de  declaracións responsables de aproveitamentos madeireiros en montes de xestión privada, que se recollen como anexo II, que vén a modificar e substituír ao actual anexo II do Decreto 50/2014,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR604H&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR604I - Autorización para aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada.

Esta orde ten por obxecto a aprobación do modelo normalizado de solicitude de autorización de aproveitamentos madeireiros en montes de xestión privada, que se recolle como anexo IIII, que vén a modificar e substituír ao actual anexo III do Decreto 50/2014, do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR604I&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR604G - Comunicación de acoutamento para aproveitamentos micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada que non conten cun instrumento de ordenación ou xestión aprobado pola Administración.

A ordenación e regulación do aproveitamento micolóxico, mediante a recollida de cogomelos ou fungos, nos montes e terreos forestais de xestión privada situados na Comunidade Autónoma de Galicia. Estes aproveitamentos realizaranse dentro dos límites que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR604G&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR604D - Declaración responsable para aproveitamentos de cortizas en montes ou terreos forestais de xestión privada que conten cun instrumento de ordenación ou xestión aprobado pola Administración.

Os aproveitamentos de cortiza en masas de sobreiras nos montes ou terreos forestais de xestión privada que conten cun instrumento de ordenación ou de xestión aprobado pola Administración forestal de conformidade co establecido no capítulo II do título…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR604D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR604K - Autorización para aproveitamentos de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada.

Procedemento para a presentación de solicitudes de autorización de aproveitamentos de resina en montes de xestión privada, que se regulan nos artigos 58 a 60 do capítulo VII do Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR604K&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR604M - Comunicación final de aproveitamentos de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada.

Procedemento para a presentación da comunicación final ao remate de cada campaña anual de aproveitamentos de resina en montes de xestión privada, que se regulan nos artigos 58 a 60 do capítulo VII do Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR604M&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR604C - Comunicación final de aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada.

Procedemento para a presentación das comunicacións finais de aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes de xestión privada, que se recollen na sección quinta do capítulo III do decreto 73/2020, do 24 de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR604C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR604J - Declaración responsable para aproveitamentos de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada que conten cun instrumento de ordenación ou xestión aprobado pola administración.

Procedemento para a presentación de declaracións responsables de aproveitamentos de resina en montes de xestión privada, que se regulan nos artigos 58 a 60 do capítulo VII do Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR604J&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR604N - Autorización para aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada.

Procedemento para a presentación das solicitudes de autorización de aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes de xestión privada, que se recollen na sección primeira do capítulo III do decreto 73/2020,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR604N&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR604L - Solicitude de prórroga para aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada.

Procedemento para a presentación das solicitudes de prórroga de aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes de xestión privada, que se regula no artigo 37, sección quinta do capítulo III do decreto 73/2020…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR604L&ano=2020&numpub=1&lang=gl