Hai 5 resultados relacionados coa súa selección:

ED312C - Inscrición para a proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio de formación profesional.

Esta orde ten por obxecto a regulación das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio (código de procedemento ED312C) de formación profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED312C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED519A - Admisión a ciclos formativos de grao medio e de grao superior no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de admisión do alumnado en réxime ordinario nos ciclos formativos de formación profesional de grao medio e grao superior nos centros docentes públicos e centros privados que teñan estas ensinanzas concertadas na Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED519A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED517E - Convocatoria de probas libres de títulos extinguidos establecidos ao abeiro da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro grao medio

Esta orde ten por obxecto establecer en centros públicos a realización dunha convocatoria de probas libres para a obtención de títulos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, que foron obxecto de procesos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED517E&ano=2010&numpub=1&lang=gl

ED519E - Admisión a ciclos formativos de grao medio e de grao superior no réxime para as persoas adultas en centros sostidos con fondos públicos.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de admisión para as persoas adultas nos ciclos formativos de formación profesional de grao medio e grao superior nos centros docentes públicos e centros privados que teñan estas ensinanzas concertadas na Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED519E&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TR305A - Inscrición no procedemento de recoñecemento da competencia profesional.

1. Esta orde ten por obxecto realizar a convocatoria para o ano 2021, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, do procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e/ou de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR305A&ano=2021&numpub=1&lang=gl