Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 56 resultados relacionados coa súa selección:

MT100A - Axudas económicas destinadas a titulares de terreos cinexéticos ordenados (TECOR) de Galicia afectados polos incendios

1. As subvenciones reguladas por estas bases teñen por obxecto o outorgamento de axudas específicas para sufragar os gastos derivados das actuacións que se leven a cabo para paliar os danos causados nos terreos cinexeticamente ordenados como consecuencia dos incendios que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT100A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR610A - Autorización para a utilización do lume na eliminación de restos de aproveitamentos forestais ou selvícolas en zonas de especial risco de incendios forestais (ZER).

Nas zonas de especial risco de incendio, e en calquera época do ano, queda prohibida a utilización do lume para eliminar restos de aproveitamentos forestais e de tratamentos selvícolas, agás xustificación técnica de inexistencia doutras alternativas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR610A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE100A - Axudas destinadas a entidades de carácter asociativo afectados polos incendios no ámbito da competencia da Consellería do Mar.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a entidades de carácter asociativo de dereito público ou privado afectadas polos incendios, no eido competencial da Consellería do Mar.

As axudas reguladas nestas bases aplicaranse…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR506C - Axudas para paliar as perdas de produción das explotacións apícolas afectadas polos grandes incendios forestais que se produciron en Galicia durante o ano 2022

A concesión de axudas para paliar as perdas de produción das explotacións apícolas afectadas polos grandes incendios forestais que se produciron en Galicia durante o ano 2022, e proceder á súa convocatoria para o ano 2023.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR506C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR945A - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a asociacións, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos nas súas instalacións derivados dos incendios.

Convócanse as axudas, tramitadas como anticipadas de gasto, en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a asociacións, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos nas súas instalacións derivados dos incendios, no eido…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR945A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU100A - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a concellos de Galicia para a reposición da sinalización turística afectada polos incendios do mes de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a concellos de Galicia para a reposición da sinalización turística afectada polos incendios.

As subvenciones reguladas por estas bases teñen por obxecto o outorgamento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR605A - Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR605A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

VI100B - Axudas destinadas á reparación dos danos causados nas vivendas e no seu enxoval doméstico polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de xullo de 2022, con carácter plurianual.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión das axudas destinadas a reparar os danos causados nas vivendas e no seu enxoval doméstico como consecuencia dos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de xullo de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI100B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IG100A - Axudas destinadas a sufragar os danos sufridos en establecementos comerciais, industriais, turísticos e mercantís, derivados dos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de xullo de 2022.

Estas bases teñen por obxecto regular a xestión do procedemento para a concesión das axudas que se concedan para sufragar os danos sufridos en establecementos comerciais, industriais, turísticos e mercantís, derivados dos incendios que se produciron en Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG100A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

VI100A - Axudas destinadas a sufragar os gastos de aloxamento provisional das persoas cuxas vivendas resultaron danadas polos incendios forestais acaecidos en Galicia os días 14, 15 e 16 de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas sufragar os gastos de aloxamento provisional derivados da sinatura dun contrato de alugueiro nunha vivenda transitoria das persoas cuxas vivendas resultaron danadas polos incendios forestais, no eido…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl