Hai 183 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

PR809A - Bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento.

Estas bases teñen por obxecto regular a convocatoria de seis bolsas para a formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento (código de procedemento PR809A).

Os destinos das bolsas serán en Santiago de Compostela, na sede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR809A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN502E - Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras en madeira. Liña 2

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de axudas ao desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Actuacións obxecto de apoio

– Liña 2…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN502E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR410B - Actualización de méritos nas bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas.

Efectúase a presente convocatoria para a actualización das tres bolsas de ámbito autonómico que entraron en vigor o 13 de agosto de 2019 para a provisión temporal, mediante interinidade, de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR410B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

CT207E - Subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego.

Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e dos obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto establecer e aprobar as bases reguladoras, en réxime de concorrencia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT207E&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR807A - Axudas para o desenvolvemento das actividades ordinarias das organizacións sindicais (Programa I).

1. Esta orde ten por obxecto a convocatoria de axudas que concederá a Consellería de Emprego e Igualdade ás organizacións sindicais con representación na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co seguinte:

Programa I (TR807A). Axudas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR805C - Cancelación da inscrición no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento.

A inscrición dun axente de cooperación ao desenvolvemento poderá ser cancelada:

a) Por vontade da entidade manifestada polo seu órgano de goberno.

b) De oficio, e previo trámite de audiencia, nos seguintes casos:
- Por extinción ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR805C&ano=2017&numpub=1&lang=gl

PR804A - Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.

Estas bases regulan a concesión de subvencións para proxectos desenvolvidos dentro dalgunha das catro dimensións seguintes (código de procedemento administrativo PR804A):

a) Sensibilización e concienciación da opinión pública en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR804A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR410A - Acceso ás bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas.

1. Efectúase a presente convocatoria para a ampliación das tres bolsas de ámbito autonómico que entraron en vigor o 13 de agosto de 2019 para a provisión temporal, mediante interinidade, de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR410A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR483E - Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos para adquisición de vehículos alternativos mediante o sistema de renting con destino aos corpos de Policía Local.

Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos de Galicia para o financiamento da subministración de vehículos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR483E&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN502D - Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras en madeira. Liña 1.3

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de axudas ao desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Actuacións obxecto de apoio

– Liña 1…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN502D&ano=2020&numpub=1&lang=gl