Hai 192 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

TR807A - Axudas para o desenvolvemento das actividades ordinarias das organizacións sindicais (Programa I).

1. Esta orde ten por obxecto a convocatoria de axudas que concederá a Consellería de Emprego e Igualdade ás organizacións sindicais con representación na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co seguinte:

Programa I (TR807A). Axudas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PE410B - Autorización para o desenvolvemento mensual dos plans de xestión de recursos específicos.

A presente orde ten por obxecto regular as habilitacións necesarias para a explotación de recursos específicos e os plans de xestión para estes recursos. Para os efectos da súa regulamentación, intégranse na categoría de recursos específicos o percebe, equinodermos, solénidos, algas, peneira…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE410B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

SA461E - Renovación da acreditación para desenvolvemento de actividades con agonistas opiáceos.

- Antes de que remate o período de vixencia da acreditación outorgada, terá que solicitarse a renovación dela, mediante instancia conforme o modelo que recolle o anexo IV da Orde do 15 de maio de 2000.

- As resolucións de outorgamento ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA461E&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR483E - Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos para adquisición de vehículos alternativos mediante o sistema de renting con destino aos corpos de Policía Local.

Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos de Galicia para o financiamento da subministración de vehículos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR483E&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN502E - Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras en madeira. Liña 2

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de axudas ao desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Actuacións obxecto de apoio

– Liña 2…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN502E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PE403E - Autorización para o desenvolvemento dos plans de xestión para autorizacións ou concesións marisqueiras

As entidades do sector produtivo do marisqueo titulares de plans de xestión aprobados poderán presentar solicitudes para desenvolver a actividade marisqueira durante un período mínimo dun mes e máximo de tres meses que dirixirán ás xefaturas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE403E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR809A - Bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento.

Estas bases teñen por obxecto regular a convocatoria de seis bolsas para a formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento (código de procedemento PR809A).

Os destinos das bolsas serán en Santiago de Compostela, na sede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR809A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

CT207J - Selección de empresas e proxectos que participarán no programa de desenvolvemento do polo de aceleración do sector dos videoxogos.

1. As presentes bases teñen por obxecto aprobar as condicións polas cales se rexerá a selección de empresas e proxectos por parte da Agadic para a súa participación no desenvolvemento e execución do Polo de aceleración do sector de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT207J&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR451A - Equipamento de vehiculos e motocicletas a concellos de menos de 50.000 habitantes, que conten con Corpo de Policía Local (Fondos Feder 2007-2013).

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a adxudicación, en réxime de concorrencia competitiva, de vehículos policiais de emerxencias aos concellos galegos que conten con corpo de policía local, de acordo coas previsións contidas na Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR451A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

SA463F - Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención na Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de cofinanciamento e concorrencia competitiva, a concesión de subvencións a proxectos de prevención de condutas adictivas realizados por entidades privadas sen ánimo de lucro…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA463F&ano=2019&numpub=1&lang=gl