Hai 66 resultados relacionados coa súa selección:

ED601A - Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases e convocar, en réxime de concorrencia non competitiva, as axudas económicas destinadas ás asociacións, federacións ou confederacións de nais e pais de alumnado legalmente constituídas, que xestionan…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED330G - Aceptación da participación como entidade colaboradora no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2022/23, o procedemento:

- ED330G. Aceptación da participación como entidade colaboradora no fondo solitario de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330G&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR265A - Participación no Programa Escolar.

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á subministración, incluída a loxística e repartición, ao alumnado de centros escolares na Comunidade Autónoma de Galicia de froitas frescas,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR265A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED340A - Participación en contratos-programa para a mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Esta resolución ten por obxecto regular os contratos-programa e establecer as condicións para desenvolver nos centros docentes plans para a mellora do éxito escolar do alumnado durante o curso escolar 2015/16. O plan que elaboren os centros poderá recoller unha ou varias das actuacións que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED340A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

DE400A - Bolsas para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

Establecer, mediante o procedemento con código DE400A, as bases reguladoras e proceder á convocatoria de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade. Estas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=DE400A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED535A - Plans de formación permanente do profesorado en centros educativos públicos.

Esta resolución ten por obxecto convocar e establecer as bases para a selección de plans de formación permanente do profesorado en centros educativos para o curso 2016/17, e establecer as condicións para o seu desenvolvemento.

Os plans de formación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED535A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED522A - Admisión e matrícula na Formación Profesional Básica.

Esta orde ten por obxecto regular o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional básica, así como o acceso e a admisión a estas ensinanzas. Procedemento de admisión. 1. Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, no caso de existir maior número delas que de postos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED522A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TU984G - Autorización de apertura e clasificación turística de campamentos de turismo.

1. Este decreto ten por obxecto a ordenación do aloxamento turístico na modalidade de campamento de turismo ou cámping a que se refire o artigo 66 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984G&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TU984M - Modificacións substanciais de campamentos de turismo.

1. Este decreto ten por obxecto a ordenación do aloxamento turístico na modalidade de campamento de turismo ou cámping a que se refire o artigo 66 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984M&ano=2019&numpub=1&lang=gl

ED506B - Modificación dos concertos educativos con centros docentes privados.

A presente orde ten por obxecto establecer as normas relativas á subscrición, renovación e modificación dos concertos educativos cos centros docentes privados da Comunidade Autónoma de Galicia para as ensinanzas que se sinalan no número 2 do artigo 1…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED506B&ano=2017&numpub=1&lang=gl