Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 4 resultados relacionados coa súa selección:

BS308A - Inclusión no censo de entidades xuvenís.

Tramitar a inscrición no Censo de Entidades Prestadoras de Servizos á Xuventude, como condición indispensable para poder recibir calquera subvención en materia de xuventude que convoque a Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS308A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS101A - Inscricións no Rexistro de Fundacións de Interese Galego. Comunicacións e autorizacións do protectorado.

Tramitar a declaración de fundación de interese galego para a súa posterior inscrición en rexistro das fundacións que polos seus fins se adscriban ao Protectorado da Consellería de Política Social.

Tramitar os actos das fundacións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS101A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PR303A - Permiso de apertura e inscrición da autorización de instalación dunha sala de bingo en Galicia.

Se vostede, como representante dunha empresa titular dunha sala de bingo, xa posúe a autorización para a súa instalación, unha vez rematadas as obras debe solicitar da Xunta de Galicia a necesaria autorización de apertura. Unha vez que vostede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR303A&ano=2002&numpub=1&lang=gl

BS505A - Rexistro de acción voluntaria de Galicia. Sección de entidades de acción voluntaria.

Regular o réxime xurídico e o funcionamento do Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia en desenvolvemento da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria. O Rexistro de Acción Voluntaria configúrase como un órgano único…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS505A&ano=2014&numpub=1&lang=gl