Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 102 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

PR805A - Inscrición no rexistro galego de axentes de cooperación para o desenvolvemento.

O presente decreto ten por obxecto a sistematización, regulación e actualización das disposicións normativas en materia de cooperación para o desenvolvemento da Comunidade Autónoma de Galicia, de conformidade coa Constitución española e co…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR805A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR520K - Rexistro de axentes aplicación Letra Q Multiespecie.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520K&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR342A - Programa de emprego con apoio.

Fixar as bases reguladoras e convocar para o ano 2023, no ámbito da comunidade autónoma de Galicia, as axudas establecidas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ás entidades promotoras de programas de emprego con apoio para financiar os custos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR342A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR341D - Promoción do emprego autónomo.

Fixar as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo en Galicia e proceder á súa convocatoria para o ano 2024.

 A finalidade deste programa é a concesión de 2 liñas de axuda económica a aquelas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341D&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR820A - Inicio de expedientes de regulación de emprego.

Tramitar os procesos de regulación de emprego. Estes poden estar fundados nas seguintes causas:
- Económicas
- Técnicas
- Organizativas
- Produtivas
- Desaparición da personalidade xurídica do contratante

A través dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR340A - Cualificación iniciativas de emprego.

Poderán ter a consideración de iniciativas de emprego os proxectos empresariais innovadores e xeradores de emprego promocionados e apoiados pola Xunta de Galicia ou por administracións locais de carácter territorial desta Comunidade Autónoma. As iniciativas de emprego poderán ser de dúas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR340A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PR803D - Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.

A regulación da concesión de subvencións para a realización de proxectos de cooperación ao desenvolvemento no exterior a executar polas entidades recoñecidas como axentes de cooperación para o desenvolvemento pola Lei 10/2021, do 9 de marzo,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR803D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR353B - Subvención programas de emprego para persoas mozas.

Conceder axudas destinadas á adopción de medidas para a mellora da empregabilidade das persoas desempregadas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR353B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR353A - Subvención a obradoiros duais de emprego.

O establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria para o ano 2024, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, concibidos como programas de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR353A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

PR805B - Modificación da inscrición no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento.

Os axentes de cooperación estarán obrigados a comunicar ao rexistro calquera alteración respecto dos documentos e/ou datos rexistrados, no prazo de dous meses desde que se produza por acordo do órgano de goberno e representación da entidade. A falta de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR805B&ano=2017&numpub=1&lang=gl