Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 14 resultados relacionados coa súa selección:

ED601B - Axuda extraordinaria comedores escolares.

A presente Orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas as familias do alumnado que ostenta a condición de gratuíto e do que por renda familiar resulta pagador dun euro nos centros educativos públicos non universitarios xestionados pola…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED504B - Actividades de formación en linguas estranxeiras.

O obxecto desta orde é establecer as bases e convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para realizar as actividades de formación, dirixidas á mellora das competencias en linguas estranxeiras do alumnado que cursou no 2021/22 e/ou que cursa no 2022/23 nos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED504B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED110B - Convocatoria de prazas nos lectorados de língua, literatura e cultura galegas.

Publícanse as bases reguladoras e anúnciase a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de 2 prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED110B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED701C - Valoración previa á asignación das retribucións adicionais vinculadas aos cargos de xestión.

Aprobar a convocatoria ordinaria e abrir o prazo de presentación de instancias, para solicitar a valoración previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento polos cargos de xestión establecido no artigo 2.4…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED701C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED301L - Axudas a centros docentes privados concertados para participar no programa Digitalweek

Esta orde ten como obxecto regular o procedemento de solicitude e concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a centros docentes privados concertados dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301L&ano=2022&numpub=1&lang=gl

DE401B - Subvencións a clubs para a adquisición de equipamentos deportivos para deporte adaptado.

Aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria de subvencións da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos para deporte…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=DE401B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED101C - Financiamento para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios.

A presentación e a realización de proxectos de fomento do uso do galego dos centros públicos de ensino de Galicia dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, promovidos polos equipos de dinamización da lingua…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED101C&ano=2017&numpub=2&lang=gl

ED431B - Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG - GPC.

Axudas para a consolidación de grupos de investigación das entidades solicitantes que pola súa produción científica e a súa actividade de I+D amosan potencial de crecemento ata converterse en grupos de referencia do Sistema galego de I+D+i.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED431B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED301I - Axudas a centros privados concertados para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Concesión de axudas económicas aos centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para atender o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo nas correspondentes unidades concertadas, naqueles aspectos que non estean xa cubertos polo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301I&ano=2023&numpub=1&lang=gl