Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 47 resultados relacionados coa súa selección:

ED301K - Subvencións a centros privados sostidos con fondos públicos para dotación de medios dixitais apropiados para a ensinanza e aprendizaxe en calquera modalidade, presencial, a distancia e mixta.

Axudas destinadas a dotar as aulas dos centros privados sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, dos medios dixitais apropiados para a ensinanza e aprendizaxe en calquera modalidade: presencial, a distancia e mixta, no marco do Plan nacional de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301K&ano=2023&numpub=1&lang=gl

Modificouse un dos formularios do procedemento ED701A - Valoración previa á asignación das retribucións adicionais á excelencia curricular docente e investigadora

Realizouse un cambio nun dos formularios do procedemento "ED701A - Valoración previa á asignación das retribucións adicionais á excelencia curricular docente e investigadora". Por mor deste cambio, é necesario revisar os datos do apartado "Datos a efectos de Notificación" antes de realizar a…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0503.xml

Programado un mantemento que afectará o 13 de novembro á presentación de solicitudes, escritos e comunicacións dos procedementos PR004A, PR001B, MT720D e VI436B

Este venres 13 de novembro, entre as 7:00 e as 8:00 horas, vai levarse a cabo un mantemento programado durante o cal non se poderán realizar presentacións de solicitudes, escritos e comunicacións dos seguintes procedementos: PR004A - Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións…

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0765.xml

ED010A - Comisión de servizos do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral.

1. Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de adscrición de forma temporal, en comisión de servizos, a tarefas propias do seu corpo en prazas distintas do destino que se ocupa e para as cales estea habilitado, do persoal funcionario de carreira e do persoal laboral docente…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED010A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

ED002A - Intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

A presente orde ten por obxecto regular o intercambio provisional de prazas entre o persoal funcionario docente e o persoal laboral dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que imparte as ensinanzas reguladas na Lei…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED002A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

ED601A - Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.
 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601A&ano=2023&numpub=1&lang=gl