Solicitude xenérica

Permite presentar electronicamente unha solicitude, escrito ou comunicación cando estes trámites non teñan establecido un sistema ou modelo específico.

Debe dirixirse a departamentos, organismos autónomos ou entidades públicas da Xunta de Galicia.

Se o trámite que vai realizar está relacionado cun procedemento definido na guía de procedementos e servizos, terá que utilizar obrigatoriamente o sistema ou modelo específico indicado na guía en lugar do modelo xenérico. Polo tanto, recomendámoslle que busque o modelo específico para o trámite que vai realizar na guía de procedementos e servizos, e só no caso de non atopalo, utilice a solicitude xenérica.

Pode presentar unha solicitude xenérica mediante o servizo PR004A - Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.

As persoas interesadas deberán achegar todos os datos necesarios, previstos no formulario de inicio do servizo, para a remisión electrónica de solicitudes, escritos ou comunicacións e, en particular, deberán identificar axeitadamente o órgano, servizo ou unidade da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia a quen dirixen a documentación.