Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia
Alta en todas as actuacións ante todas as administracións

Un poder xeral para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa e ante calquera Administración

OUTORGAR
Alta en todas as actuacións ante a Xunta de Galicia

Un poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa ante a Administración xeral da Xunta de Galicia ou ante unha entidade instrumental concreta á cal lle sexa de aplicación o Decreto 52/2021, do 18 de marzo

OUTORGAR
Alta en determinadas actuacións ante a Xunta de Galicia

Un poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante unicamente para a realización de determinados trámites especificados no poder

OUTORGAR

O Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia (REAG) permite ás persoas físicas e xurídicas outorgar poderes a outros cidadáns ou entidades para actuar no seu nome nas relacións ante as administracións públicas. Pódese outorgar un apoderamento de maneira presencial a través das oficinas de atención á cidadanía e de rexistro ou tamén de forma telématica seguindo estas indicacións:

  1. Nesta páxina, seleccionar o tipo de poder que se desexa outorgar
  2. Realizar a presentación do formulario de inscrición a través desta sede electrónica

 

Lembre!

A consulta dos seus apoderamentos pode facela telematicamente na sección "Apoderamentos e autorizacións" do seu espazo persoal "A miña sede". Desde esta sección tamén poderá levar a cabo calquera das accións dispoñibles sobre os seus apoderamentos. Lembre tamén que tanto a consulta como as accións sobre os seus apoderamentos están dispoñibles para realizarse de maneira presencial nunha oficina de atención á cidadanía e de rexistro.

Máis información sobre o rexistro