Códigos de identificación de órganos, centros e unidades

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas establece no seu artigo 66 que as solicitudes que se formulen deberán conter o órgano, centro ou unidade administrativa á que se dirixe e o seu correspondente código de identificación.

As oficinas de asistencia en materia de rexistros estarán obrigadas a facilitar aos interesados o código de identificación se o interesado descoñéceo. Así mesmo, as Administracións Públicas deberán manter e actualizar na sede electrónica correspondente unha listaxe cos códigos de identificación vixentes.

Pode descargar a información do Directorio Oficial da Xunta de Galicia nos seguintes formatos: