Xunta de Galicia
ANEXO V
PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO
COMUNICACIÓN DE INGRESOS E REINVESTIMENTOS EN MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN MR652A COMUNICACIÓN

  DATOS DA PERSOA COMUNICANTE  
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a:

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.

Xunta de Galicia
Xunta de Galicia
DATO/S DO/S PREDIO/S TITULARIDADE DA COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN  

Encher estas columnas só se os montes están incluídos no Rexistro de Montes Ordenados

PLAN PLURIANUAL DE REINVESTIMENTOS  
EXERCICIO DE COMUNICACIÓN  
RELACIÓN DE INGRESOS NO EXERCICIO DE COMUNICACIÓN  
Xunta de Galicia
RELACIÓN DE INGRESOS NO EXERCICIO DE COMUNICACIÓN (continuación)  

NOTA: as cantidades dispostas computarán no exercicio onde se produciu o ingreso efectivo. No caso de que nos estatutosse establezca unha porcentaxe superior ao 40%, indíquese cal é:

RELACIÓN DE REINVESTIMENTOS NO EXERCICIO DE COMUNICACIÓN  

NOTA: as cantidades de gasto dispostas computarán no exercicio onde se produciu efectivamente o abono/pago/transferencia.

VARIACIÓN DE COTAS DE REINVESTIMENTO ( é necesario consignar todas as cotas de reinvestimento pendentes ao principio do exercicio, sufran ou non modificación así como as que se activen durante el)  
Xunta de Galicia
VARIACIÓN DE COTAS DE REINVESTIMENTO (continuación)  

* Diminución por reinvestimento executada no exercicio. A suma de todos os apuntamentos que se realicen por este concepto non debe superar o total de contía de reinvestimentos realizados no exercicio en euros (b).
** Diminución se os investimentos necesarios estivesen satisfeitos polas cantidades xeradas nos ingresos nunha porcentaxe inferior ao 40 %.

A PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:  

Que os datos contidos nesta comunicación e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Xunta de Galicia
COMPROBACIÓN DE DATOS
LEXISLACIÓN APLICABLE

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Decreto 23/2016, do 25 de febreiro, polo que se regula a reinvestimento dos ingresos obtidos polos montes veciñais en man común en actuacións de mellora e protección forestal

  SINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE  
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamentoXunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamentoA tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamentoO cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Destinatarios dos datosAs Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.