Xunta de Galicia
ANEXO I
PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO
REXISTRO DE OPERADORES COMERCIAIS DE GANDO MR502A SOLICITUDE
  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a:

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.

OBXECTO DA SOLICITUDE
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia
TIPO DE OPERADOR/A COMERCIAL

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
COMPROBACIÓN DE DATOS

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

NIF da entidade solicitante

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

NIF da entidade representante

Xunta de Galicia
LEXISLACIÓN APLICABLE

Decreto 355/1994, do 4 de decembro, polo que se regula o traslado de animais e se aproban os modelos oficiais de autorización oficial de traslado. (DOG núm. 240, do 15 de decembro de 1994). Modificado polo Decreto 34/2004, do 29 de xaneiro. (DOG núm. 31, do 13 de febreiro de 2004).


Orde do 23 de agosto de 1995 pola que se regulan e fixan as condicións, marcas e documentos sanitarios para o traslado e circulación de animais, así cómo o libro rexistro de compra venda de gando. (DOG núm. 169, do 4 de setembro de 1994).


Orde do 4 de abril de 1997 pola que se establecen as normas para o desenvolvemento das campañas de saneamento gandeiro das especies bovina, ovina e cabrúa. (DOG núm. 73, do 17 de abril de 1997).


Real decreto 1716/2000, do 13 de outubro, sobre normas sanitarias para o intercambio intracomunitario de animais das especies bovina e porcina. (BOE núm. 256, do 25 de outubro de 2000).


Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal. (BOE núm. 99, do 25 de abril de 2003).


Orde do 22 de abril de 2015 do Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería do Medio Rural e do Mar. (DOG núm. 77, de 24 de abril de 2015).


Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. (BOE núm. 236, de 2 de outubro de 2015).

  SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE  
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamentoXunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamentoA tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamentoO cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Destinatarios dos datosAs Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.