Xunta de Galicia
ANEXO I
PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO
RECOÑECEMENTO E INSCRICIÓN NO REXISTRO GALEGO DE ASOCIACIÓNS DE CRIADORES PARA A XESTIÓN DOS LIBROS XENEALÓXICOS DE RAZAS GANDEIRAS AUTÓCTONAS DE GALICIA MR501C SOLICITUDE
  DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE  
  E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)  
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a:

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).

Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia
LEXISLACIÓN APLICABLE

Real Decreto 2129/2008, do 26 de decembro, polo que se establece o Programa nacional de conservación, mellora e fomento das razas gandeiras.
Decreto 149/2011, do 7 de xullo, polo que se establece o Catálogo oficial de razas gandeiras autóctonas , se regula o recoñecemento oficial das asociacións de criadores de razas autóctonas de Galicia, para creen ou xestionen libros xenealóxicos e se aproban os programas para a súa conservación, mellora e fomento.
Orde do 22 de abril de 2015 do Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería do Medio Rural e do Mar.

  SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE  
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamentoXunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamentoA tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamentoO cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Destinatarios dos datosAs Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.