Xunta de Galicia
ANEXO I
PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO
INSCRICIÓN NO REXISTRO GALEGO DE EXPLOTACIÓNS PORCINAS EXTENSIVAS MR501B SOLICITUDE
  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  
  E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)  
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a:

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.

OBXECTO DA SOLICITUDE
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia
DATOS DA EXPLOTACIÓN

(*)cubrir soamente no caso de solicitudes de baixa ou modificación

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
COMPROBACIÓN DE DATOS
Xunta de Galicia
LEXISLACIÓN APLICABLE

Real decreto 348/2000, de 10 de marzo, relativo á protección dos animais nas explotacións gandeiras (BOE núm. 61, de 11 de marzo de 2000).

Real decreto 1135/2002, de 31 de outubro, relativo ás normas mínimas para a protección de porcos. (BOE núm. 278, de 20 de novembro de 2002).

Lei 8/2003, de 24 de abril, de sanidade animal. (BOE núm. 99, de 25 de abril de 2003).

Real decreto 479/2004, de 26 de marzo, polo que se establece e regula o Rexistro Xeral de explotacións gandeiras. (BOE núm. 89, de 13 de abril de 2004).

Lei 32/2007, de 7 de novembro, para o coidado dos animais, na súa explotación, transporte, experimentación e sacrificio. (BOE, núm. 268, de 8 de novembro de 2007).

Real decreto 1221/2009, de 17 de xullo, polo que se establecen normas básicas de ordenación das explotacións de gando porcino extensivo e polo que se modifica o Real decreto 1547/2004, de 25 de xuño, polo que se establecen as normas de ordenación das explotacións cunícolas. (BOE núm. 187, de 4 de agosto de 2009).

Decreto 223/2011, do 17 de novembro, polo que se desenvolven as normas básicas de ordenación das explotacións porcinas extensivas e se crea o Rexistro Galego de Explotacións Porcinas Extensivas na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG núm. 234, de 9 de decembro de 2011).

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. (BOE núm. 236, de 2 de outubro de 2015).

  SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE  
Xunta de Galicia Xunta de Galicia
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamentoXunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamentoA tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamentoO cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Destinatarios dos datosAs Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.