Xunta de Galicia
ANEXO D: IV
PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO
DESTINO DE LAS PRODUCCIONES DE PLANTACIONES ILEGALES MR441G DECLARACIÓN

  DATOS DA PERSOA DECLARANTE  

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a:

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.

REFERENCIA SIXPAC DAS PARCELAS CON PLANTACIÓNS ILEGAIS DE VIÑEDOS
DATOS DAS ADEGAS ÁS QUE SE ENTREGA A UVA
DATOS DO DESTINO DA PRODUCIÓN QUE NON TIVESEN COMO DESTINO UNHA ADEGA PARA A SÚA POSTERIOR DESTILACIÓN


Xunta de Galicia
COMPROBACIÓN DE DATOS
LEXISLACIÓN APLICABLE

Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia (DOG nº 60 do 27 de marzo de 2012).

  SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE  
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamentoXunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamentoA tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamentoO cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Destinatarios dos datosAs Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.