Xunta de Galicia
ANEXO I
PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO
REXISTRO DE PRODUTORES DE SEMENTES E PLANTAS DE VIVEIRO MR430A SOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a:

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.

NATUREZA XURÍDICA
  OBXECTO DA SOLICITUDE  
MODIFICACIÓN DA INSCRICIÓN PREEXISTENTE
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia
  CATEGORÍA DO PRODUTOR QUE SOLICITA  
DATOS DO VIVEIRO
DATOS INSTALACIÓNS XERAIS
ORIXE DO MATERIAL UTILIZADO (marcar cun X segundo corresponda)  
ORIXE DO MATERIAL UTILIZADO (marcar cun X segundo corresponda)  
DATOS INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN OU FORZADOS (m2)
  DATOS DE PERSOAL  
Xunta de Galicia
DATOS EQUIPOS MECÁNICOS E MAQUINARIA (marcar cun X segundo corresponda)  
  GRUPO DE ESPECIES (Indique cun X onde corresponda)  
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
COMPROBACIÓN DE DATOS
Xunta de Galicia
LEXISLACIÓN APLICABLE

Real Decreto 58/2005, do 21 de xaneiro, polo que adóptanse medidas de protección contra a introdución e difusión no territorio nacional e da Comunidade Europea de organismos nocivos para os vexetais ou produtos vexetais, así como para a exportación e tránsito cara países terceiros.
Orde do 17 de maio de 1993 pola que establécense as obrigas a que están suxeitos os produtores, comerciantes e importadores de vexetais, produtos vexetais e outros obxectos, así como as normas detalladas para súa inscrición nun Rexistro Oficial.
Orde do 22 de abril de 2015 do Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería do Medio Rural e do Mar.

  SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE  
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamentoXunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamentoA tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamentoO cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Destinatarios dos datosAs Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.