Xunta de Galicia
ANEXO II
PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO
REXISTRO GALEGO DE EXPLOTACIÓNS EQUINAS MR416B DECLARACIÓN
  DATOS DA PERSOA DECLARANTE  
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a:

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.

Xunta de Galicia
Xunta de Galicia
DATOS DA EXPLOTACIÓN


  CLASIFICACIÓN DA EXPLOTACIÓN  
OBXECTO DA SOLICITUDE
Xunta de Galicia
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

DECLARACIÓNS COMPLEMENTARIAS

COMPROBACIÓN DE DATOS
Xunta de Galicia
LEXISLACIÓN APLICABLE

Real decreto 479/2004, de 26 de marzo, polo que se establece e regula o Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras. (BOE núm. 89, de 13 de abril de 2004).

Real Decreto 804/2011, de 10 de xuño, polo que se regula a ordenación zootécnica, sanitaria e de benestar animal das explotacións equinas e se establece o plan sanitario equino. (BOE núm.157, de 2 de xullo de 2011).

Real decreto 348/2000, de 10 de marzo, relativo á protección dos animais en explotacións gandeiras (BOE núm. 61 de 11 de marzo de 2000).

Lei 8/2003, de 24 de abril, de sanidade animal (BOE núm. 99 de 25 de abril de 2003).

Lei 32/2007, de 7 de novembro, para o coidado dos animais, na súa explotación, transporte, experimentación e sacrificio (BOE núm. 268, de 8 de novembro de 2007).

Decreto 142/2012, de 14 de xuño, polo que se establecen as normas de identificación e ordenación zoosanitaria dos animais equinos en Galicia.(DOG núm. 129, de 6 de xullo de 2012).

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. (BOE núm. 236, de 2 de outubro de 2015).

Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (BOE núm. 294, do 6 decembro de 2018).

  SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE  
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamentoXunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamentoA tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamentoO cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Destinatarios dos datosAs Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.