Xunta de Galicia
ANEXO I
PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO
INSCRICIÓN, BAIXA OU MODIFICACIÓN NO REXISTRO DE EXPLOTADORES/AS ADICADOS/AS AO TRANSPORTE SANDACH E PRODUTOS DERIVADOS MR411A SOLICITUDE
  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a:

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.

Xunta de Galicia
Xunta de Galicia
  DATOS DA PERSOA EXPLOTADORA ADICADA AO TRANSPORTE SANDACH E PRODUTOS DERIVADOS  OBXECTO DA SOLICITUDE:
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
COMPROBACIÓN DE DATOS
Xunta de Galicia
LEXISLACIÓN APLICABLE

Decreto 247/2011, de 15 de decembro, polo que se crea o Rexistro xeral de explotadores adiados ao transporte de subprodutos animais e produtos derivados non destinados ao consumo humano e se deroga o Decreto 4/2008, de 25 de xaneiro, polo que se establecen as condicións de recollida e transporte de subprodutos e produtos transformados de orixe animal non destinados ao consumo humano e para a autorización dos novos vehículos utilizados.

Real decreto 1528/2012, de 8 de novembro, polo que se establecen as normas aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao consumo humano.

Regulamento (CE) 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009 , polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao consumo humano e polo que se derroga o Regulamento (CE) 1774/2002.

Regulamento (UE) nº 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011, polo que se establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao consumo humano, e a Directiva 97/78/CE do Consello en canto a determinadas mostras e unidades exentas dos controis veterinarios na fronteira en virtude da mesma.

  SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE  
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamentoXunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamentoA tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamentoO cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Destinatarios dos datosAs Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.