Xunta de Galicia
  ANEXO I  
PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO
INCENDIOS NOS ESTABLECEMENTOS INDUSTRIAIS IN620B COMUNICACIÓN
  DATOS DA PERSOA COMUNICANTE  
  E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)  
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a:

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.

  TIPO DE SOLICITUDE  
Xunta de Galicia
  DATOS DA INSTALACIÓN  
BAIXO MEDIO ALTO
  DATOS DO INCENDIO  

1 SEGUNDO O ESTABLECIDO NO ANEXO I, PUNTO 2 DO REGULAMENTO DE SEGURIDADE CONTRA INCENDIOS NOS ESTABLECEMENTOS INDUSTRIAIS

2 L: LEVE; G: GRAVE; MG: MOI GRAVE; F: FALECEMENTO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Xunta de Galicia
  OBSERVACIÓNS  
LEXISLACIÓN APLICABLE

Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Seguridade contra Incendios nos Establecementos Industriais.

Real Decreto 1942/1993, do 5 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións de Protección contra Incendios, modificado pola Orde do 16 de abril de 1998.

Orde do 22 de outubro de 2015 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

  SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamentoXunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamentoA tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamentoO cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Destinatarios dos datosAs Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.