Xunta de Galicia
PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO
OBTENCIÓN / RENOVACIÓN DA CARTA DE ARTESÁ/N IN201A SOLICITUDE
  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  
* Requirido
* Requirido
* Requirido
* Requirido
* Requirido
* Requirido
* Requirido
* Requirido
* Requirido
* Requirido
* Requirido
  E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)  
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a:

* Requirido

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

* Requirido

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.

 MOTIVO DA SOLICITUDE 
* Requirido
 TIPOLOXÍA DE ACTIVIDADE 
* Requirido
* Requirido
Xunta de Galicia
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA

1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

2. Que cumpre os requisitos exixidos no Decreto 218/2001, do 7 de setembro (Diario Oficial de Galicia número 185, do 24 de setembro).

 DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE 
PARA A OBTENCIÓN
PARA A RENOVACIÓN/MODIFICACIÓN
COMPROBACIÓN DE DATOS
 DETALLE DAS FINALIDADES DO TRATAMENTO E DAS PERSOAS DESTINATARIAS DOS DATOS (Regulamento Xeral de Protección de Datos) 

 Finalidades do tratamento 

 Fins publicitarios e prospeción comercial 

 Persoas destinatarias dos datos 

 Unidades administrativas da Xunta de Galicia que os precisen e a Fundación Centro de Artesanía e do Deseño 

 A persoa interesada autoriza o tratamento dos seus datos para as finalidades indicadas: 

LEXISLACIÓN APLICABLE

Lei 1/1992, do 11 de marzo, de artesanía de Galicia.

Decreto 218/2001, do 7 de setembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía.

Orde do 1 de febreiro de 2017 pola que se actualizan os procedementos e os formularios normalizados para a obtención da carta de artesán e a cualificación de taller artesán.

 SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamentoXunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamentoA tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamentoO cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Destinatarios dos datosAs Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.