Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

TU996C - Modificacións ou reformas substanciais que afectan as condicións ou requisitos conforme os cales se outorga a clasificación dos apartamentos e vivendas turísticas.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano.

Este decreto entrará en vigor aos 3 meses da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e o prazo de presentación de solicitudes comezará o día 10 de maio de 2017.

Prazo de resolución: Tres meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

  • Declaración responsable segundo o Anexo VI.
  • Memoria que describa e xustifique o cumprimento dos requisitos recollidos neste decreto referidos a superficies, infraestruturas e servizos mínimos, así como planos acoutados a escala mínima 1:100 da distribución de plantas e de sección. No caso de apartamentos turísticos, a memoria deberá estar asinada por persoal tecnico competente.
  • Solicitude de dispensa de conformidade co disposto no artigo 48 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, se e o caso, e documentación acretitativa ao efecto.
  • Acreditación do pagamento das taxas correspondentes.
  • As declaracións reponsables presentaranse preferiblemente por vía electrónica a traves do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.
  • A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Axencia Turismo de Galicia

ÁREA PROVINCIAL DE TURISMO DA CORUÑA

R/ Vicente Ferrer, 2
15008 Coruña, A
Teléfono: 981184674 / 981184681 Fax: 981184678

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Axencia Turismo de Galicia

ÁREA PROVINCIAL DE TURISMO DE PONTEVEDRA

R/ Fernández Ladreda, 43
36071 Pontevedra
Teléfono: 986805520 / 986805574 Fax: 986805575

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Axencia Turismo de Galicia

ÁREA PROVINCIAL DE TURISMO DE OURENSE

R/ Curros Enríquez, 1-3º
32003 Ourense
Teléfono: 988386069 / 988386035 Fax: 988386727

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Axencia Turismo de Galicia

ÁREA PROVINCIAL DE TURISMO DE LUGO

Ronda da Muralla, 70
27071 Lugo
Teléfono: 982294220 / 982294227 Fax: 982889053

1. Son cambios ou reformas substanciais os que afectan á categoría, capacidade e calquera outra que afecte ás condicións ou requisitos conforme aos cales se outorgou a clasificación turística.

2. A realización de calquera cambio ou reforma substancial require a presentación ante a Axencia Turismo de Galicia da correspondente declaración responsable, segundo modelo normalizado previsto no anexo VI.

Requisitos:

Cumprir os requisitos establecidos pola normativa vixente.

AUTONÓMICA

Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 29 do 10 de febreiro de 2017).

AUTONÓMICA

Instrución interpretativa 1/2017, do 9 de maio, para a aplicación do Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 89 do 10 de maio de 2017).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional