Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

TU984Z - Apertura de vivendas turísticas.

Forma presentación

Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos da solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano.

Prazo de resolución: Tres meses

Sentido do silencio administrativo: Positivo

  • Declaración responsable segundo modelo normalizado do anexo IV da Orde do 30 de maio de 2011 pola que se modifica a Orde do 10 de maio de 2010.
  • Proxecto tecnico, asinado por tecnico facultativo no que conste o seu número de colegiado, con planos de edificación e instalación a escala 1:100.
  • Acreditación do pagamento das taxas correspondentes

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

ÁREA PROVINCIAL DE TURISMO DA CORUÑA

Praza Luis Seoane, s/n
15008 Coruña, A
Teléfono: 981184674 / 981184681 Fax: 981184678

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

ÁREA PROVINCIAL DE TURISMO DE OURENSE

R/ Curros Enríquez, 1-3º
32003 Ourense
Teléfono: 988386069 / 988386035 Fax: 988386727

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

ÁREA PROVINCIAL DE TURISMO DE PONTEVEDRA

R/ Fernández Ladreda, 43-6º
36003 Vigo
Teléfono: 986805520 / 986805574 Fax: 986805575

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

ÁREA PROVINCIAL DE TURISMO DE LUGO

Ronda da Muralla, 70
27071 Lugo
Teléfono: 982294220 / 982294227 Fax: 982889053

Se unha persoa física ou xurídica está interesada na apertura de vivendas turísticas, debe presentar, ante o Servizo de Turismo da Xefatura Territorial da Provincia correspondente, a declaración responsable de que cumpre os requisitos establecidos na normativa vixente para o inicio de actividade.

Requisitos:

Cumprir os requisitos establecidos pola normativa vixente.

AUTONÓMICA

Lei 14/2008, do 3 de decembro, de turismo de Galicia (DOG nº 246, do 19 de decembro de 2008).

AUTONÓMICA

Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior (DOG nº 36 do 23 de febreiro de 2010).

AUTONÓMICA

Decreto 52/2011, do 24 de marzo, polo que se establece a ordenación de apartamentos e vivendas turísticos na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 65 do 1 de abril de 2011).

AUTONÓMICA

Orde do 30 de maio de 2011 pola que se modifica a Orde do 10 de maio de 2010, pola que se aproban e se dá publicidade aos modelos oficiais de declaración responsable e comunicación previa relativos a actividades de servizos turísticos. (DOG nº 110 do 9 de xuño de 2011).

AUTONÓMICA

Orde do 10 de maio de 2010 da Consellería de Cultura e Turismo, pola que se aproban e se dá publicidade aos modelos oficiais de declaración responsable e comunicación previa relativos a actividades de servizos turísticos (DOG nº 107 do 8 de xuño de 2010).

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional