Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

TR357D - Liña III: Axudas á conciliación da vida laboral, familiar e persoal.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Datos solicitude

Prazo de presentación: 04/05/2017 - 05/06/2017.

Un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día de publicación no DOG. Se no mes do vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Prazo de resolución: Cinco meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

 • A) Documentación xenérica:
  • As solicitantes deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:
   • a) Anexo III desta orde, debidamente cuberto e asinado.
   • b) Copia da escritura de constitución da empresa solicitante, que acredite o seu domicilio social e a potestade da persoa que actúa e que asina a solicitude.
   • c) Balance e conta de resultados da empresa solicitante do exercicio 2016.
   • d) Vida laboral de todos os códigos de conta cotización da empresa referida aos 30 días inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude.
   • e) Documentación xustificativa dos criterios de avaliación relacionados no artigo 27.1.e) e que non quedaran acreditados coa documentación que se indica no artigo 19 desta orde.
  • Comprobación de datos. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:
   • a) DNI ou NIE da persoa solicitante ou representante legal.
   • b) Tarxeta acreditativa do número de identificación fiscal da empresa solicitante.
   • c) Certificados de débedas expedidos para a obtención de subvencións pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Axencia Tributaria de Galicia.
  • No caso de que as interesadas se opoñan ás consultas anteditas, deberán indicalo no cadro correspondente habilitado no anexo e achegar os documentos.
 • B) Documentación específica. Liña III. Subliñas 1, 2 e 3:
  • a) Memoria explicativa das actuacións que se vaian realizar para establecer teletraballo, flexibilidade horaria, e/ou investimentos tecnolóxicos que se realizarán, así como o número de persoas traballadoras da empresa a que vaia beneficiar a dita actuación.
  • b) No caso da subliña 3, memoria económica desagregada por conceptos para a compra dos elementos tecnolóxicos necesarios para o teletraballo. Os orzamentos presentados coa solicitude en ningún caso deberán superar os prezos de mercado existentes no ano 2017.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

  Se algunha das persoas interesadas presenta as súas solicitudes presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

  No caso das persoas traballadoras autonómas, que exercen unha actividade económica, considérase que a presentación electrónica suporá un importante aforro de tempo e recursos materiais, tanto para a persoa solicitante como para a propia Administración.

  Por tanto, no caso de solicitantes que sexan persoas físicas (persoas traballadoras autonómas), e conforme o artigo 31 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, e o artigo 14.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as solicitudes tamén se presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos.

 • A documentación complementaria tamén deberá presentarse electronicamente. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten.

  Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para a cotexo da copia electrónica presentada.

  Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

  Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

 • No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

 • A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO

SUBDIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS

SERVIZO DE RELACIÓNS LABORAIS, SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
San Lázaro, s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981957752 Fax: 981957751
Email: secretaria-xeral.emprego@xunta.gal

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras, para o ano 2017, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas e incentivos a pemes e micropemes, incluídas persoas traballadoras autónomos, para adoptar medidas de corresponsabilidade e de conciliación da vida familiar, persoal e laboral, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Liña III. Conciliación da vida laboral, familiar e persoal (TR357D) que, pola súa vez, comprende tres subliñas:

Subliña III.1. Incentivos para fomento do teletraballo

Actividade incentivables

a) Serán incentivables aqueles acordos de teletraballo formalizados, por un período de tempo non inferior a un ano, cunha persoa xa vinculada á empresa por contrato laboral e xornada completa, cunha antigüidade de polo menos un ano, e/ou

b) Contratos ex novo na modalidade de teletraballo a xornada completa, e asinen co/coa traballador/a afectado/a un acordo que regule esta situación por un período de tempo non inferior a un ano.

Contía dos incentivos

As axudas consistirán nun incentivo de 3.000 euros por persoa traballadora beneficiada, co límite máximo de 12.000 euros por empresa.

O incentivo incrementarase en 1.000 euros para aquelas empresas en que a taxa de ocupación feminina sexa polo menos igual á masculina.

Subliña III. 2. Incentivos para o fomento da flexibilidade horaria

Actividades incentivables

Serán incentivables os acordos laborais de flexibilidade horaria establecidos en convenio colectivo de empresa ou mediante acordo entre a empresa e representación das persoas traballadoras ou, na súa falta, coa totalidade do cadro de persoal, tales como sistemas de compensación de días e horas, xornada laboral continua ou semana laboral comprimida, traballo a tempo parcial, permisos especiais no caso de emerxencias familiares e por un período non inferior a un ano. No caso de persoas traballadoras autónomas, deberán acordalo con todo o persoal traballador por conta allea.

Contía dos incentivos

As axudas consistirán nun incentivo de 3.000 euros por persoa traballadora beneficiada, co límite máximo de 12.000 euros por empresa.

O incentivo incrementarase en 1.000 euros para aquelas empresas en que a taxa de ocupación feminina sexa polo menos igual á masculina.

Subliña III.3. Subvencións para a adquisición de elementos tecnolóxicos que posibiliten o teletraballo.

Actividades subvencionables.

1. Será subvencionable a adquisición de elementos tecnolóxicos físicos tales como ordenador persoal, medios materiais para o acceso á internet e todos aqueles periféricos necesarios para as tarefas que se van desenvolver: webcam, impresora, escáner e demais compoñentes de hardware necesarios para a implantación efectiva do teletraballo, coa finalidade de fomentar o uso de tecnoloxías da información e comunicación (TIC) como unha medida de conciliación laboral, persoal e familiar.

2. Non será subvencionable o software nin outro tipo de gasto distinto do sinalado. Así mesmo, non serán subvencionables os tributos e impostos indirectos susceptibles de repercusión (IVE) de recuperación ou compensación nin os impostos persoais sobre a renda.

Contía das axudas.

1. As axudas consistirán nunha subvención de ata o 80 % do investimento, e por unha soa vez, co tope de 1.500 euros por persoas traballadoras beneficiadas e co límite máximo de 5.000 euros por empresa.

2. A intensidade da axuda verase incrementada nun 10 % para aquelas empresas en que a taxa de ocupación feminina sexa, cando menos, igual á masculina.

Beneficiarios:

- As empresas solicitantes da liña III (conciliación) poderán ser pemes, micropemes ou persoas traballadoras autónomas con traballadores/as por conta allea, con domicilio social e centro de traballo en Galicia, calquera que sexa a súa forma xurídica, e que estean validamente constituídas no momento de presentaren de axudas, e deberán contar cun mínimo de 6 persoas traballadoras.

- Tamén poderán presentar solicitude as empresas con axencia, sucursal, delegación ou calquera outra representación en Galicia, que deberán ter contratado nesta Comunidade Autónoma un mínimo de 10 persoas.

- Poderán ser beneficiarias as empresas que conten cos requisitos do artigo 5 desta orde e, nos casos das subliñas 1 e 3 que non pertenzan a sectores TIC da economía.

Requisitos:

- As empresas solicitantes deben atoparse ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración xeral da Comunidade Autónoma, con anterioridade á proposta de resolución, así como antes das correspondentes propostas de pagamento.

- Para os efectos destas axudas, terán a consideración de pemes as empresas que reúnan as seguintes condicións:

a) Que conten con persoas traballadoras por conta allea, cun máximo de 250 persoas. Para os efectos de determinar o número de persoas traballadoras na empresa, atenderase ao número de persoas traballadoras por conta allea no momento da presentación da solicitude.

b) Que non superen os 50 millóns de euros de volume de negocio anual ou o seu balance anual sexa inferior a 43 millóns de euros.

- Deberán cumprir os requisitos xerais exixidos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia.

- No caso de empresas relacionadas en que dúas ou máis empresas teñan unha mesma persoa nos seus órganos directivos e, ademais, teñan o mesmo obxecto social, só se poderá presentar a solicitude da axuda por unha única empresa e soamente se tramitará aquela que teña o primeiro número de entrada no rexistro administrativo.

Así mesmo, non se outorgarán axudas a empresas relacionadas que xa tivesen sido beneficiarias en anos anteriores.

- Na liña III (conciliación), non se concederán axudas ás empresas que foron beneficiarias pola cantidade máxima subvencionable, na convocatoria do ano 2016.

- Non serán beneficiarias destas axudas as entidades sen ánimo de lucro nin as entidades públicas.

Así mesmo, non se outorgarán axudas a empresas relacionadas que xa tivesen sido beneficiarias en anos anteriores.

- Non se concederán axudas ás empresas que foron beneficiarias pola cantidade máxima subvencionable, na convocatoria do ano 2016.

- Non serán beneficiarias destas axudas as entidades sen ánimo de lucro nin as entidades públicas.

AUTONÓMICA

Corrección de erros. Orde do 12 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (DOG nº 95 do 19 de maio de 2017).

AUTONÓMICA

Orde do 12 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (DOG nº 84 do 3 de maio de 2017).

Anexos asociados

Prazo de presentación pechado (04/05/2017 - 05/06/2017)

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional