Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

PR485A - Inscrición no rexistro de plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica
Iniciar presentación electrónica: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento desde outro sistema electrónico da Administración da Xunta de Galicia.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano

Prazo de resolución: 3 meses

Sentido do silencio administrativo: Positivo

  • Solicitude normalizada segundo o Anexo I.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DIRECCIÓN XERAL DE EMERXENCIAS E INTERIOR

Rúa Roma nº 25-27 - Polígono de Fontiñas
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981546497 Fax: 981546486
Email: regape.proteccioncivil.pr@xunta.es

Esta orde ten por obxecto crear o Rexistro electrónico de plans de autoprotección, que dependerá da dirección xeral da Xunta de Galicia con competencias en materia de protección civil e regular o seu procedemento.

Beneficiarios:

A inscrición neste rexistro é obrigatoria para todos centros, establecementos e instalacións dedicados a actividades que se determinan no catálogo de actividades, recollido no anexo I do Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia. As non incluídas no devandito catálogo poderán, así mesmo, inscribirse no rexistro con carácter voluntario.

Requisitos:

Os titulares de centros, establecementos e instalacións dedicados a actividades que se determinan no catálogo de actividades recollido no anexo I do Decreto 171/2010, do 1 de outubro, deberán solicitar a inscrición no rexistro do plan de autoprotección con carácter previo ao inicio da súa actividade ou á modificación do exercicio da xa autorizada, e deberán utilizar a aplicación electrónica habilitada na páxina web oficial da Xunta de Galicia, no seguinte link: https://sede.xunta.es/, mediante sinatura electrónica, isto último segundo o disposto no artigo 15 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes, salvo que acrediten motivadamente que non concorren neles os supostos do artigo 27.6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. Publícase para efectos informativos como anexo a esta orde o modelo de solicitude de inscrición.

AUTONÓMICA

Orde do 27 de febreiro de 2012 pola que se crea o Rexistro electrónico de plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o seu procedemento (DOG nº 50 do 12 de marzo de 2012).

AUTONÓMICA

Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia (DOG nº 94 do 16 de maio de 2007).

AUTONÓMICA

Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 203 do 21 de outubro de 2010).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación
Vostede está a piques de abandonar a sede electrónica da Xunta de Galicia. Poderá tramitar o procedemento na nova ventá que se abrirá ao pulsar o botón Continuar.

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional