Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

MT809B - Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Datos solicitude

Prazo de presentación: 21/01/2017 - 14/11/2017.

* Información do prazo de presentación de solicitudes no último parágrafo do apartado documentación.

Prazo de resolución: Tres meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

 • Xunto coa solicitude de axuda presentarase a seguinte documentación:
  • a) Documentación acreditativa do gando afectado:

   Do gando bovino:

   – DIB dos animais con identificación.

   – DIB da nai no caso dos animais que estean sen identificar.

   – Copia da folla do último saneamento gandeiro.

   Do gando ovino:

   – Copia da folla do último saneamento gandeiro.

   Do gando equino:

   – Documento DIE ou documento LISE (para animais provistos de microchip antes do 1.7.2009) ou DIE simplificado para animais con marca auricular electrónica.

   Do gando porcino:

   – Certificado da asociación da identificación e rexistro no libro xenealóxico dos animais polos que se solicita a axuda.
  • b) Fotocopia do DNI da persoa solicitante, no suposto de persoas físicas, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
  • c) Cando se actúe en nome doutra persoa física ou xurídica, fotocopia do DNI da persoa representante, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
  • d) Fotocopia do NIF do/da titular da explotación, no suposto de persoas xurídicas, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
  • e) Se a titular e unha persoa xurídica, acordo do órgano competente desta polo que se aprobou a solicitude desta axuda.
  • f) Cando se actúe en nome doutra persoa, física ou xurídica, deberase acreditar a representación con que se actúa e, ademais, o acordo dos/das partícipes para solicitar a subvención. Cando se trate dunha comunidade de bens, ademais, acreditarase que o acordo foi tomado pola maioría dos seus membros e o rexime de participación de cada un deles na dita comunidade.
  • g) No caso de animais feridos, a factura dos gastos veterinarios segundo o especificado no artigo 9.2 desta orde.
 • As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a traves do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

  A presentación electrónica será obrigatoria para as persoas xurídicas e as persoas representantes destas. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

  Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requirirase para que a emende a traves da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que foi realizada a emenda.

  Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente en soporte papel nos rexistros das xefaturas territoriais da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
 • A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

  A presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos obrigados á presentación electrónica da solicitude. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a traves da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que foi realizada a emenda.

  Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
 • Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente datos en poder das administracións públicas. Só no caso de oposición expresa no modelo de solicitude as persoas interesadas deberán achegar os documentos acreditativos correspondentes. No caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos poderase solicitar ás persoas interesadas a súa presentación.

  A documentación complementaria tamen poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

  As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan autenticas.

  Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se dispón del.
 • A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para a facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Estes modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo á Carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes tamen poderán presentalas presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
 • *Os prazos de presentación da solicitude de axuda serán os seguintes:
  a) Para os danos comunicados entre o 1 de outubro de 2016 e a entrada en vigor desta orde, o prazo de presentación será de 45 días naturais contados a partir da entrada en vigor desta orde.
  É requisito imprescindible que se teña previamente comunicado o ataque do xeito e no prazo previsto na Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2016.
  b) Para os danos ocasionados a partir da entrada en vigor desta orde, o prazo de presentación será de 45 días naturais contados desde o día seguinte ao da comunicación do dano.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE PONTEVEDRA

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA DE PONTEVEDRA

R/ Fernández Ladreda, 43-2º
36003 Pontevedra
Teléfono: 986805097 / 986805459 Fax: 986805436

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE LUGO

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA DE LUGO

Ronda da Muralla, 70
27071 Lugo
Teléfono: 982294393 / 982294894 Fax: 988294539

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

SUBDIRECCIÓN XERAL DE BIODIVERSIDADE E DE RECURSOS CINEXÉTICOS E PISCÍCOLAS

SERVIZO DE CAZA E PESCA FLUVIAL
San Lázaro, s/n
15703 Santiago de Compostela
Teléfono: 981546094 / 981546087 Fax: 981546102

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE OURENSE

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA DE OURENSE

R/ Paseo, 18
32003 Ourense
Teléfono: 988386569 / 988386032 Fax: 988386420

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO DA CORUÑA

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA DA CORUÑA

R/ Vicente Ferrer, 2
15008 Coruña, A
Teléfono: 981184539 / 981185988 Fax: 881881320

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor dos/das titulares de actividades gandeiras afectados/as polos ataques do lobo ás reses das súas explotacións, coa finalidade de compensar os danos ocasionados no seu gando, e proceder á súa convocatoria para o ano 2017.

2. Estas axudas tramitaranse en réxime de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, con eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos. Así mesmo, resultarán de aplicación os preceptos da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Comunicación do daño.

1. Nas vinte e catro horas seguintes á constatación do ataque, os/as propietarios/as das reses deberán poñelo en coñecemento da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio mediante unha chamada, no horario hábil, ao teléfono 012, na cal se lles facilitará unha chave que servirá para acreditar a chamada e identificar o expediente.

O horario hábil de atención telefónica é das 8.00 ás 20.00 horas, de luns a venres, e das 8.00 ás 17.30 horas, os sábados.

Para os danos constatados entre as 17.30 horas dos sábados e as 8.00 horas dos luns, a comunicación da constatación do ataque realizarase nas vinte e catro horas seguintes contadas desde as 20.00 horas do domingo.

Os animais mortos non poderán ser manipulados para non obstaculizar o labor investigador dos/das axentes que se despracen ao lugar para valorar os feitos e elaborar a correspondente acta. Para isto tomaranse as medidas oportunas para evitar no posible a alteración do escenario do acto de predación, evitando en todo caso o seu traslado do lugar dos feitos.

Os animais feridos poderán ser atendidos polos/as veterinarios/as coa menor manipulación posible co obxecto de non entorpecer o labor investigador.

2. A partir do 1 de outubro de 2017, poderán realizarse comunicacións por danos de lobo de acordo co establecido nos parágrafos anteriores, quedando condicionada a concesión de axudas a unha nova convocatoria no ano 2018.

Beneficiarios:

Os/as propietarios/as do gando que se especifica no anexo I e que foi afectado por ataques de lobos dentro da Comunidade Autónoma.

Requisitos:

O gando danado polo que se solicita a axuda deberá cumprir cos seguintes requisitos:
a) Pertencer a unha explotación incluída no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras de Galicia.
b) O gando bovino, ovino e cabrún deberá cumprir cos requisitos sanitarios establecidos nos programas de control, vixilancia e erradicación de enfermidades que poden afectar as especies gandeiras de acordo coa normativa aplicable para o efecto.
No caso do gando porcino, deberá pertencer á raza Celta e cumprir cos requisitos sanitarios establecidos no Real decreto 599/2011, do 29 de abril, polo que se establecen as bases do Plan de vixilancia sanitaria do gando porcino, e no Real decreto 360/2009, do 23 de marzo, polo que se establecen as bases do programa coordinado de loita, control e erradicación da enfermidade de Aujeszky.
c) Estar identificado de acordo coa normativa aplicable para o efecto e, no caso de gando porcino de raza Celta, deberá estar identificado individualmente e estar inscrito no Libro xenealóxico da raza.

Non poderán obter a condición de beneficiarios/as das axudas previstas nesta orde as persoas ou entidades en que se produza algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou os/as propietarios/as de gando vacún leiteiro naqueles casos en que se poida demostrar unha clara neglixencia na protección dos animais contra os ataques do lobo.

AUTONÓMICA

Orde do 26 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2017 (DOG nº 14 do 20 de xaneiro de 2017).

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional