Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

MR708B - Subvencións para adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica
Iniciar presentación electrónica: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento desde outro sistema electrónico da Administración da Xunta de Galicia.


Datos da solicitude

Prazo de presentación: 22/04/2017 - 22/05/2017.

Un (1) mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia

Prazo de resolución: Catro meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

 • As persoas interesadas deberán achegar, coa solicitude, a seguinte documentación:
  • a) Os anexos III, IV e V debidamente cubertos e xerados a través da aplicación informática.
  • b) Documentos acreditativos da personalidade e, de ser o caso, da representación do solicitante:

   No caso de persoas xurídicas, certificado expedido polo Rexistro Mercantil ou outros rexistros públicos que correspondan en función da personalidade xurídica de que se trate, onde se identifique a constitución e a representación correspondente, con indicación do seu alcance e vixencia. De non achegarse o dito certificado, deberán presentar copia das correspondentes escrituras de constitución e do poder de representación, debidamente inscritas no rexistro público que corresponda, segundo o tipo de personalidade xurídica de que se trate. Así mesmo, deberanse presentar as modificacións posteriores dos documentos indicados.

   No caso de que as persoas físicas actúen a través de representante, deberán xuntar, debidamente cuberto, o anexo VI (autorización de representación), asinado pola persoa solicitante e pola designada como representante.
  • c) Documentación acreditativa dos compromisos de creación e/ou mantemento de emprego:
   • Certificación expedida pola Tesourería Xeral da Seguridade Social, acreditativa de todos os códigos conta de cotización da empresa, correspondentes aos doce meses anteriores á data de presentación da solicitude da axuda.
   • Informe de vida laboral da/das conta/s de cotización da empresa e/ou dos traballadores autónomos, correspondente aos doce meses anteriores á data de presentación da solicitude da axuda.
   • Informe do cadro de persoal medio de traballadores en situación de alta na empresa, correspondente aos doce meses anteriores á data de presentación da solicitude da axuda, expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social.
  • d) Tres orzamentos ou facturas pro forma, correspondentes a distintos provedores, para cada un dos gastos propostos, nos termos previstos no artigo 11 destas bases reguladoras.
  • e) Últimas contas depositadas no rexistro correspondente, relativas ao exercicio 2016 ou, de ser o caso, ao exercicio 2015, e última memoria anual de actividades aprobada pola entidade, na cal figure o número de empregados do último exercicio pechado, o volume de negocio e o balance xeral.
  • f) No caso dos membros dunha unidade familiar agraria, referidos no artigo 2.1.c) destas bases reguladoras, acreditación do grao de parentesco co titular.
  • g) Licenza de actividade do concello ou, de ser o caso, acreditación da comunicación previa de actividade establecida no artigo 24 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
  • h) De ser o caso, documentación acreditativa do grao de discapacidade da persoa solicitante, no caso de que fose recoñecida por outra Administración distinta da propia da Comunidade Autónoma de Galicia (artigo 16.II.c) destas bases reguladoras).
  • i) De ser o caso, a declaración censual da alta -modelo 036 ou 037- (artigo 16.IV.b) destas bases reguladoras).
  • j) De ser o caso, documentación acreditativa da contratación de persoas con discapacidade (artigo 16.V.c) destas bases reguladoras).
  • k) De ser o caso, os informes do cadro de persoal medio de traballadores en situación de alta na empresa, correspondentes ao ano natural 2014 -do 1 de xaneiro de 2014 ao 31 de decembro de 2014- e 2016 -do 1 de xaneiro de 2016 ao 31 de decembro de 2016- (artigo 16.VI.b) destas bases reguladoras).
  • l) De ser o caso, documentación acreditativa da formación específica do promotor vinculada ao proxecto (artigo 16.VII destas bases reguladoras).
  • m) De ser o caso, as certificacións expedidas por unha entidade de certificación acreditada na ENAC e/ou acreditación de que dispón da Marca Galega de Excelencia en Igualdade (artigo 16.IX destas bases reguladoras).
  • n) Calquera outra documentación adicional que o interesado considere conveniente para a correcta avaliación e baremación do proxecto.

   Sen prexuízo do disposto nos parágrafos anteriores, poderá requirírselle ao solicitante que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para tramitar e resolver o procedemento.
 • Dentro do prazo establecido na convocatoria as persoas interesadas deberán cubrir previamente o formulario descritivo das circunstancias da persoa solicitante e do proxecto para o cal se solicita a subvención, a través da aplicación informática accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, e na páxina web da Agader http://agader.xunta.gal/gl/linas-de-axuda.

  Para poder presentar a solicitude, é imprescindible que a persoa solicitante ou o seu representante legal dispoña de DNI electrónico ou calquera outro certificado dixital expedido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT).
 • Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

  A aplicación informática disporá de instrucións de axuda para consulta dos solicitantes. No caso de dificultades técnicas ou no caso de requirir máis información, a Agader pon á disposición dos interesados o seu servizo de asistencia técnica, a través dos números de teléfono 981 54 73 82/981 54 26 90 e do enderezo de correo electrónico infoagader@xunta.gal.
 • A documentación complementaria deberase presentar electronicamente, utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal, de conformidade co disposto no artigo 28 da Lei 39/2015.
 • As persoas solicitantes responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Agader poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica.

  Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

  Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

  Cada arquivo individual non poderá superar os 5 MB. No caso de que un documento ocupe máis do dito tamaño, deberase xerar con menor tamaño.
 • Non será necesario que as persoas solicitantes presenten a documentación que xa conste en poder da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, poderanse acoller ao establecido nos artigos 28.3 da Lei 39/2015 e 20.3 da LSG, sempre que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e sempre que non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que corresponda. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

  Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa solicitante ou representante a súa presentación ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade a que se formule a proposta de resolución.
 • No prazo de presentáción de solicitudes, entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación; se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último día do mes.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (AGADER)

Subdirección de Planificación e Dinamización do Medio Rural

Lugar da Barcia, 56 - Laraño
15897 Santiago de Compostela
Teléfono: 981547374
Email: infoagader@xunta.gal

Estas bases reguladoras tienen por objeto regular la concesión de las ayudas que gestiona la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader), en el marco de la medida 6.4 del PDR de Galicia 2014-2020, para la ampliación y/o modernización de empresas mediante la adquisición de equipamientos productivos destinados a actividades no agrícolas, a fin de reforzar el tejido empresarial en el territorio rural gallego y mejorar su competitividad, inducir a la generación de nuevos empleos y a la consolidación de los existentes y, en última instancia, para consolidar e impulsar la dinamización económica de los territorios rurales.

Las ayudas consistirán en subvenciones directas de capital. El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, en los términos previstos en los artículos 20 y siguientes de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia (en adelante, LSG).

Beneficiarios:

1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de estas bases reguladoras, siempre que cumplan los demás requisitos previstos en ellas:

a) Las pequeñas empresas situadas en zonas rurales.

Según la definición que resulta del anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, tiene la consideración de pequeña empresa aquella que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.

En su caso, la calificación de pequeña empresa tomará en consideración los datos de las empresas asociadas y vinculadas para el cálculo de efectivos e importes financieros, en los términos previstos en el artículo 3 del citado anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014.

No podrán ser beneficiarios las agrupaciones de personas jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad que carezca de personalidad jurídica propia, así como las personas jurídicas que no tengan ánimo de lucro, aunque realicen actividad económica.

Las empresas deberán tener su razón social o bien un centro de trabajo en territorio elegible, en los términos establecidos en el artículo 3.2.b) de estas bases reguladoras.

b) Personas físicas que residan en una zona rural.

Las personas solicitantes deberán estar sujetas al régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos.

A estos efectos, se considerará zona rural el territorio elegible según lo previsto en el artículo 3.2.b) de estas bases reguladoras.

c) Titulares de una explotación agraria, o miembros de su unidad familiar, que diversifiquen sus actividades en ámbitos no agrícolas y que desarrollen su proyecto en la propia explotación.

En el caso de personas físicas, deberán estar sujetas al régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos.

La explotación agraria deberá estar inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia (Reaga) y tener la calificación de explotación agraria prioritaria en el momento de la solicitud de la ayuda.

A estos efectos, se considerará que forman parte de la unidad familiar de una explotación los familiares de la persona titular hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad que estén empadronados en el domicilio familiar vinculado a la explotación.

2. No se concederán ayudas a empresas en crisis, de acuerdo con la definición y condiciones establecidas en las Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01). Las empresas presentarán, junto con la solicitud de la ayuda, una declaración de no encontrarse en situación de crisis conforme a la normativa comunitaria.

Tampoco podrán ser beneficiarias de las ayudas las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación de ayudas como consecuencia de una decisión previa de la Comisión Europea que las declare ilegales e incompatibles con el mercado común.

No podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en estas bases reguladoras las empresas que operan en el sector de la pesca y de la acuicultura, ni las que están dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas.

No se concederán ayudas a solicitantes en los que concurra alguna de las circunstancias que den lugar a la prohibición para obtener la condición de persona beneficiaria señaladas en el artículo 10.2 de la LSG y, en particular, a los solicitantes condenados mediante sentencia firme o sancionados mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas.

Para el ejercicio de su actividad, las personas solicitantes deberán disponer de las autorizaciones, permisos y/o licencias administrativas preceptivas, estar inscritas en los registros públicos que sean pertinentes y cumplir con cualquier otro de los requisitos exigidos por las disposiciones aplicables.

Obligaciones de las personas beneficiarias.
1. Son obligaciones de las personas beneficiarias las establecidas en el artículo 11 de la LSG y, en particular, las establecidas en estas bases reguladoras y en la resolución de concesión.
2. La persona beneficiaria está obligada a mantener el empleo existente en la empresa, en términos de UTA, durante un período mínimo de tres años a contar desde la fecha de la resolución de pago final de la ayuda.
A estos efectos, el compromiso de mantenimiento del empleo será el que resulte del informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta en la empresa que deben presentar junto con la solicitud de ayuda.
En los términos previstos en el anexo I del Reglamento 651/2014, una UTA equivale al trabajo de una persona en la empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo estacional, se computarán como fracciones de UTA.
3. Los empleos creados deberán mantenerse, en términos de las UTA, durante un período mínimo de tres años a contar desde la fecha de la resolución de pago final. A estos efectos, se considerarán empleos creados los comprometidos por la persona beneficiaria de la ayuda y reflejados en la resolución de concesión de la ayuda.
4. Los bienes subvencionados quedarán afectos a la actividad subvencionada un mínimo de cinco años desde la resolución de pago final, salvo que existan plazos de mayor amplitud aplicables en el ámbito de la Xunta de Galicia para determinados proyectos, caso en que se aplicarán éstos.
5. Las personas beneficiarias deben publicitar la concesión de la ayuda de la siguiente manera, según establece el anexo III del Reglamento (UE) nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013:
- Para el caso de operaciones de inversión que reciban una ayuda pública superior a 50.000 €, deberán colocar en un lugar visible al público una placa con información sobre el proyecto, en la que se destacará la ayuda financiera de la Unión. Las placas serán de material resistente, no siendo admisible la simple impresión en papel.
- Deberán colocar una pegatina sobre cada una de las máquinas o equipamiento subvencionados.
- En caso de que la persona beneficiaria tenga sitio web de uso profesional, incluirá una breve descripción de la operación con referencia a la financiación de la Unión Europea.
En la página web de Agader estarán disponibles los modelos de placas y pegatinas.
Todos los elementos publicitarios deberán mantenerse durante un período mínimo de cinco años a contar desde la fecha de pago final del expediente.
6. La persona beneficiaria deberá conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, al menos, durante el período de permanencia de las inversiones y está obligada a facilitar la información que le requiera Agader y a someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de los órganos competentes de la Administración autonómica, estatal y comunitaria en el ejercicio de sus funciones, en especial, a los controles sobre el terreno y controles a posteriori que pueda realizar el órgano gestor de acuerdo con los artículos 49 y siguientes del Reglamento (UE) nº 809/2014.
Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, las personas beneficiarias deberán facilitar a la autoridad de gestión del PDR de Galicia 2014-2020, a los evaluadores designados o a otros organismos en los que dicha autoridad delegase la realización de las tareas toda la información necesaria para realizar el seguimiento y la evaluación del programa.
7. Las personas beneficiarias estarán obligadas a llevar un sistema de contabilidad separado o bien un código contable adecuado para todas las transacciones relativas al proyecto subvencionado, tal y como recoge el artículo 66 del Reglamento (UE) nº 1305/2013.
8. Cuando una persona beneficiaria no pueda ejecutar el proyecto deberá renunciar a la subvención. La renuncia se efectuará mediante el anexo VII.

AUTONÓMICA

Resolución do 17 de xullo de 2017 pola que se amplía o crédito e o prazo de xustificación das subvencións convocadas en réxime de concorrencia competitiva ao abeiro da Resolución do 6 de abril de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (DOG nº 139 do 21 de xullo de 2017).

AUTONÓMICA

Resolución do 6 de abril de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2017 (DOG nº 77 do 21 de abril de 2017).

Prazo de presentación pechado (22/04/2017 - 22/05/2017)

Tramitación en liña

Iniciar presentación
Vostede está a piques de abandonar a sede electrónica da Xunta de Galicia. Poderá tramitar o procedemento na nova ventá que se abrirá ao pulsar o botón Continuar.
 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional