Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

MR441E - Declaración de Producción: Proveedores.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos solicitude

Prazo de presentación: 26/11/2017 - 11/12/2017.

  • Declaración segundo o Anexo D:III a

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DE LUGO

SERVIZO TERRITORIAL DO FOGGA DE LUGO

Rolda da Muralla, 70
27071 Lugo
Teléfono: 982294462 Fax: 982294411

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DA CORUÑA

SERVIZO TERRITORIAL DO FOGGA DA CORUÑA

Praza Luis Seoane, s/n
15008 Coruña, A
Teléfono: 981184525 Fax: 981184559

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DE PONTEVEDRA

SERVIZO TERRITORIAL DO FOGGA DE PONTEVEDRA

Paseo de Cervantes, 7-1º
36002 Pontevedra
Teléfono: 986805455 Fax: 986805569

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA (FOGGA)

SECRETARÍA DO FOGGA

Rúa dos Irmandiños, s/n - Salgueiriños
15701 Santiago de Compostela
Teléfono: 981546282 Fax: 981546191

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DE OURENSE

SERVIZO TERRITORIAL DO FOGGA DE OURENSE

Rúa do Paseo, 22 - 1º
32003 Ourense
Teléfono: 988386948 Fax: 988386940

1. Este decreto ten por obxecto regular o potencial de produción vitícola da Comunidade Autónoma de Galicia, contribuíndo á súa ordenación territorial, no marco da regulamentación do sector vitivinícola na UE e da normativa básica estatal, fundamentalmente no que atinxe:

a) O sistema de dereitos de plantación de viñedo.

b) As plantacións ilegais de viñedo.

c) A xestión e o control do potencial produtivo no sector vitivinícola mediante o Rexistro Vitícola de Galicia (RVG).

d) A viticultura e o seu desenvolvemento sustentable.

2. As disposicións contidas neste decreto son necesarias para o seguimento da evolución do potencial produtivo e serán de aplicación unicamente ás plantacións destinadas á produción de uva de vinificación e ao cultivo de viñas nais de enxertos no territorio galego.

Beneficiarios:

Viticultores.

Requisitos:

O anexo III a presentarase conxuntamente co anexo III, correspondente á declaración de produción, incluso cando o propio declarante sexa o único provedor.

Débese utilizar un impreso para cada destino dos produtos entregados (viño con dop, viño con ixp, viño varietal sen dop ou ixp, viño sen ix, outros viños, mostos, outros produtos), no cal se sinalará cun “x” o recadro correspondente. o mosto non transformado -no momento da declaración - debe figurar nos correspondentes impresos nos que se sinalan os produtos destinados a viños, para consignalo posteriormente nas columnas (5), (6) e (7) do cadro e do anexo iii, relativas a “mostos sen concentrar”.

Cando sexan insuficientes as liñas do cadro b, utilizaranse os impresos adicionais necesarios. os impresos numeraranse secuencialmente, na epígrafe “impreso n.º”

AUTONÓMICA

Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia (DOG nº 60 do 27 de marzo de 2012).

Prazo de presentación pechado (26/11/2017 - 11/12/2017)

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional