Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

IN412F - Axuda do plan renove de instalacións eléctricas comúns.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica
Iniciar presentación electrónica: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento desde outro sistema electrónico da Administración da Xunta de Galicia.


Datos da solicitude

Prazo de presentación: 02/05/2017 - 01/09/2017.

O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o 2 de maio de 2017 e rematará o 1 de setembro de 2017.

Prazo de resolución: Cinco meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

 • Solicitude do beneficiario asinada (Anexo IV).
 • Autorización para representación pola entidade colaboradora segundo o anexo VI.
 • Fotografías da instalación a reformar.
 • Orzamento detallado da instalación (só das actuacións subvencionables).
 • Copia de como mínimo tres ofertas diferentes no caso de que o orzamento da actuación supere os 50.000 €.
 • Documentación adicional obrigatoria para persoas físicas:
  • Documentación acreditativa da propiedade ou recibo do imposto de bens inmobles (IBI) a nome do solicitante.
 • Documentación adicional obrigatoria para agrupacións de persoas físicas:
  • Documentación acreditativa da propiedade ou recibo do imposto de bens inmobles (IBI).
  • Copia do documento que acredite a constitución da agrupación.
  • Copia do nomeamento do representante ou apoderado único da agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigas que, como beneficiario, corresponden á agrupación.
  • Documento en que consten os compromisos de execución asumidos, así como o importe da subvención que se aplicará a cada un deles, que terán igualmente a condición de beneficiarios (Anexo V).
 • Documentación adicional obrigatoria para comunidades de vecinos:
  • Copia da acta de constitución da comunidade de propietarios coa relación de propietarios e a determinación da cota de participación respectiva.
  • Copia da certificación do acordo adoptado pola maioría legalmente establecida pola correspondente comunidade de propietarios en que se acepta as bases da convocatoria, comprometéndose á execución das respectivas obras e facultando ao presidente ou ao administrador de predios para formular a solicitude de subvención.
  • Copia da acta onde conste o nomeamento do presidente ou certificado expedido polo secretario da comunidade referente a este aspecto, ou certificación do administrador de predios que xestione a comunidade.
 • As solicitudes, deberán presentalas as entidades colaboradoras exclusivamente por vía electrónica, a través do formulario normalizado accesible dende a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, ou ben dende as páxinas web: https://entidadescolaboradoras.xunta.gal/electricas, http://planrenoveinstalacionselectricas.xunta.gal, de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 39/2016, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.
 • A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal ou copia compulsada/auténtica. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto nos artigos 27 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e 22 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E MINAS

SUBDIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA

Edificios Administrativos. San Caetano, s/n bloque nº 5
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 881999429 / 881999283 Fax: 981545515
Email: ceei.dxem.axudasenerxia@xunta.gal
Información web: http://economiaeindustria.xunta.gal

A presente orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de axudas por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria destinadas á renovación de instalacións eléctricas comúns en edificios de vivendas, co fin de mellorar as súas condicións de seguridade e favorecer a incorporación de medidas de eficiencia enerxética.

Beneficiarios:

As comunidades de propietarios ou persoas físicas propietarias de  edificios de uso residencial con dúas ou máis vivendas.

Requisitos:

Non poderán obter a condición de beneficiarias as persoas ou entidades nas cales concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia e na súa normativa de desenvolvemento.

Os beneficiarios obríganse a facilitar canta información lles sexa requirida pola Dirección Xeral de Enerxía e Minas no exercicio das súas funcións de fiscalización do destino das axudas.

AUTONÓMICA

Orde do 9 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativa ao Plan Renove de instalacións eléctricas comúns, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2017 (DOG nº 52 do 15 de marzo de 2017).

Prazo de presentación pechado (02/05/2017 - 01/09/2017)

Tramitación en liña

Iniciar presentación
Vostede está a piques de abandonar a sede electrónica da Xunta de Galicia. Poderá tramitar o procedemento na nova ventá que se abrirá ao pulsar o botón Continuar.
 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional