Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

IG300C - Axudas do Igape aos proxectos piloto industria 4.0 en Galicia (II piloto industria 4.0), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica
Iniciar presentación electrónica: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento desde outro sistema electrónico da Administración da Xunta de Galicia.


Datos solicitude

Prazo de presentación: 29/12/2017 - 28/02/2018.

Os prazos de presentación de solicitudes serán os seguintes: 1. Convocatoria: Liña IG239.1 (obradoiros). Inicio do prazo de presentación de solicitudes: O día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Fin do prazo de presentación de solicitudes: 28/02/2018 / 2. Convocatoria: Liña IG239.2 (obradoiros). Inicio do prazo de presentación de solicitudes: 02/04/2018. Fin do prazo de presentación de solicitudes: 15/05/2018 / 3. Convocatoria: Liña IG240.1 (axudas). O día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Fin do prazo de presentación de solicitudes: 15/03/2018 / 4. Convocatoria: Liña IG240.2 (axudas) Inicio do prazo de presentación de solicitudes: 01/06/2018. Fin do prazo de presentación de solicitudes: 05/09/2018

Prazo de resolución: Cinco meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

 • Solicitude segundo o Anexo I.
 • As tres ofertas que, en aplicación do artigo 29.3º da Lei de subvencións de Galicia, debe ter solicitado, de acordo co establecido nos artigos 3.3º e 6.5º destas bases reguladoras, se é o caso.
 • Memoria descritiva do proxecto que deberá conter mención explícita aos criterios sinalados no artigo 12.4. destas bases.
 • Documento de constitución da agrupación, se é o caso xunto co anexo IV.
 • Escritura ou documento xuridicamente válido de constitución e de nomeamento do representante legal e estatutos debidamente inscritos no rexistro competente e modificacións posteriores destes.
 • Comprobación de datos.

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás Administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos:

 • DNI da persoa representante.
 • NIF da entidade solicitante.
 • Certificado da AEAT de alta no Imposto de actividades económicas (IAE) da entidade solicitante.
 • Estar ao corrente das obrigas tributarias coa AEAT.
 • Estar ao corrente de pago coa Seguridade Social.
 • Estar ao corrente de pago coa Consellería de Facenda.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)

Complexo Administrativo San Lázaro s/n
15703 Santiago de Compostela
Teléfono: 900815151
Email: informa@igape.es

Estas axudas van destinadas á posta en marcha de proxectos cuxa finalidade sexa o soporte de procesos sectoriais multiempresa, como poden ser ordes de fabricación distribuída, sistemas de facturación, procesos entre un líder industrial cara ás pemes que conforman a súa cadea de valor e outros que impliquen necesariamente a interconexión dixital de procesos entre unha peme galega e outras empresas ou entre dúas ou máis pemes galegas.

Os proxectos poderán ser de dúas modalidades:

 1. Proxectos colectivos, nos que un grupo de empresas (opcionalmente coordinadas por un organismo intermedio colaborador) propoñen utilizar e implantar un determinado sistema nas súas interaccións dixitais.

 2. Proxectos individuais nos que unha peme aborda unha das seguintes tipoloxías de proxecto:

1º Desenvolvemento dunha interfaz dixital para as súas interaccións de negocio, ou adopción/implantación dunha solución de interacción xa existente cos seus clientes ou provedores.

2º Implementación de sistemas específicamente no ámbito da produción e loxística encamiñados á dixitalización de procesos, interconexión de elementos físicos e virtuais, tratamento de datos captados mediante sensórica ou sistemas de aprendizaxe e toma de decisións autónomos.

Os proxectos da modalidade a) terán preferencia sobre os da modalidade b).

 

Beneficiarios:

Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (pemes) segundo a definición establecida pola Comisión Europea no Anexo I do Regulamento 651/2014 (DOUE L 187, do 26 de xuño de 2014), polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado (Regulamento xeral de exención por categorías), que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos e que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar o proxecto.

Requisitos:

- Para poder solicitar as axudas á tipoloxía de proxectos colectivos descritos no artigo 5.a), os interesados deberán previamente constituír unha agrupación das previstas no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (en adiante Lei 9/2007). A dita agrupación terá que estar constituída polo menos por dúas pemes con centro de traballo en Galicia. Deberase facer constar expresamente nun documento os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, que terán igualmente a consideración de beneficiarios. En calquera caso, nomearase un representante único da agrupación (en adiante o líder), único interlocutor coa administración ata a resolución de concesión. Unha vez concedidas as axudas individuais a cada peme, cada unha delas será independente para a tramitación da xustificación e liquidación da súa axuda. No caso de que o proxecto das pemes estea coordinado por un organismo intermedio, este non formará parte da agrupación.

O documento contractual de regulación da agrupación deberá contemplar como mínimo o seguinte:

a) Identificación de cada un dos seus integrantes por razón social, NIF, e nome e DNI do representante legal.

b) Acordo de representación da agrupación e elección do representante da mesma ante a Administración para os efectos de interlocutor coa mesma.

c) Recoñecemento dos compromisos asumidos por cada un dos integrantes da agrupación en canto ás características do proxecto que se presenta descrito no cuestionario de solicitude de axuda e á execución individual dos investimentos e gastos de cada peme participante.

d) Acordos de confidencialidade.

e) Xestión da agrupación e plan de continxencias ante posibles dificultades.

f) Autorización ao Igape para recabar os datos doutras administracións que sexan necesarios para a tramitación da solicitude: a existencia ou non de débedas coa Axencia Tributaria do Estado, a Seguridade Social e a Comunidade Autónoma de Galicia; a consulta dos datos asociados ao NIF da empresa e ao DNI do representante legal, que se cubrirá no Anexo IV das bases reguladoras.

g) Sinatura de todos os integrantes.

 

A agrupación de empresas non poderá disolverse ata que transcorrese o prazo de prescrición previsto no artigo 35 da Lei 9/2007.

 

4. Cada agrupación só poderá presentar un proxecto. As pemes poderán presentar proxectos individuais e participar nunha ou máis agrupacións, sempre que os investimentos e gastos de cada unha das solicitudes sexan distintos.

 

5. Non poderán ter a condición de beneficiarios:

 1. As empresas nas que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2º e 3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG nº 121, do 25 de xuño).

 2. As empresas que entren dentro da categoría de empresas en crise, ao abeiro da definición do artigo 2.18 do Regulamento Xeral de Exención (Regulamento CE 651/2014).

 3. As empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión que teña declarada unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

AUTONÓMICA

Resolución do 21 de decembro de 2017 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras dos obradoiros e das axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (DOG nº 245 do 28 de decembro de 2017).

Aberto o prazo de presentación! (29/12/2017 - 28/02/2018)

Tramitación en liña

Iniciar presentación
Vostede está a piques de abandonar a sede electrónica da Xunta de Galicia. Poderá tramitar o procedemento na nova ventá que se abrirá ao pulsar o botón Continuar.
 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional