Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

ED511E - Acceso e admisión ao grao superior das ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño.

Forma presentación

Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos da solicitude

Prazo de presentación: 14/06/2016 - 20/06/2016.

A partir do día seguinte ao da publicación da Resolucíón no Diario Oficial de Galicia ata o 20 de xuño de 2016, para os ciclos de grao superior.

 • Para a formalización das solicitudes de admisión, as escolas de arte e superiores de deseño onde se impartan estas ensinanzas facilitaranlles ás persoas interesadas o modelo que se xunta como anexo II a esta resolución. Unha vez cubertos, entregarase unha única solicitude na secretaría da escola á cal se queira acceder como primeira ou única opción, xunto coa documentación que proceda, segundo o caso, para a acreditación dos datos consignados:
  • Título de ESO ou bacharel, ou certificación academica en que figure ter realizado o depósito do correspondente título, ou libro de cualificacións de ESO ou de bacharelato, ou ben o certificado de estudos en que figuren as cualificacións das diferentes materias cursadas e ter realizado o depósito do correspondente título, só no caso de non autorizar a súa consulta.
  • Certificado da proba de acceso ao ciclo formativo, se e o caso, e só no suposto de non autorizar a súa consulta.
  • Certificado da proba de madureza de ciclos formativos de grao medio de formación profesional ou ensinanzas deportivas, se e o caso, e só no suposto de non autorizar a súa consulta.
  • Copia do título correspondente á quenda de acceso, ou autorización expresa ao órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a súa veracidade.
  • Acreditación de ter experiencia laboral de, polo menos, un ano, relacionada directamente coas competencias profesionais do ciclo a que se queira acceder.
  • Copia do DNI da persoa solicitante (só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade).
 • As persoas solicitantes da exención prevista no punto 5 do artigo 5 da Orde do 25 de xuño de 2007 xuntarán o certificado de acceso á universidade para maiores de vinte e cinco anos onde conste a opción efectuada e a puntuación conseguida. A resolución sobre a exención correspóndelle ao tribunal avaliador.
 • As persoas que aleguen experiencia laboral xuntarán o documento acreditativo emitido pola empresa correspondente.
 • Os aspirantes que deban realizar a proba de madureza farano constar no punto correspondente da inscrición. No caso de non superar esta proba, non serán admitidos na proba específica.
 • Os aspirantes que estean pendentes da avaliación do proxecto final, ou da avaliación final do ciclo formativo, para a obtención dun título de tecnico superior en artes plásticas e deseño na convocatoria de xuño do ano academico 2015/16 e, en consecuencia, non dispoñan do título de tecnico superior antes de finalizar o prazo de inscrición, poderán igualmente formalizar a súa inscrición para o acceso e a admisión ás ensinanzas superiores de deseño e deberán presentar a certificación de ter solicitado o devandito título para a formalización da matrícula no prazo ordinario establecido.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA

S.X. DE APRENDIZAXE PERMANENTE E ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL

SERVIZO DE ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL.
San Caetano, s/n - Bloque 2, 2º Andar
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981546511 Fax: 981546551

Convocar as probas de acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2016/17.

A inscrición para o acceso e admisión farase na secretaría das escolas públicas en que se impartan as correspondentes ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño.

Beneficiarios:

Aspirantes acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior.

Requisitos:

-Terán acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior os aspirantes que cumpran calquera dos seguintes requisitos:
a) Estar en posesión do título de bacharel, ou equivalente para efectos académicos, e superar unha proba específica.
b) Os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel ou equivalente para os efectos académicos deberán ter feitos os dezanove anos, ou os dezaoito anos no caso de que acrediten estar en posesión dun título de técnico en artes plásticas e deseño da mesma familia profesional artística ca aquel a que pretenden acceder, e superar a proba de madureza que se establece no anexo III da presente resolución, ademais da correspondente proba específica.
Tanto nun como noutro caso, a idade mínima establecida deberá facerse dentro do ano natural de realización da proba.
c) A proba de madureza poderase substituír pola proba de acceso á universidade para maiores de vinte e cinco anos, pola proba de madureza a ciclos formativos de grao superior de formación profesional, pola proba de madureza de grao superior de ensinanzas deportivas, ou pola proba de acceso para os aspirantes ás ensinanzas artísticas superiores de música arte dramática, deseño e conservación e restauración de bens culturais que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente.
Aquelas persoas que teñan pendente algunha materia de bacharelato ou ESO poderán presentarse á proba de acceso, ben que no momento de formalizar a matrícula no prazo extraordinario, no mes de setembro, deberán acreditar que están en posesión da titulación requirida.

- Estará exento de realizar a proba específica de acceso ao grao superior de ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño quen estea en posesión dun título de técnico superior de artes plásticas e deseño dunha familia profesional relacionada coas ensinanzas que se desexen cursar ou título declarado equivalente.

- Estará exento de realizar a proba específica de acceso ao grao superior das ensinanzas de artes plásticas e deseño quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
a) Título de bacharel, modalidade de artes, ou de bacharelato experimental.
b) Título superior de artes plásticas ou título superior de deseño, nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados equivalentes.
c) Título superior de conservación e restauración de bens culturais, nas súas diferentes especialidades.
d) Licenciatura en belas artes.
e) Arquitectura.
f) Enxeñaría técnica en deseño industrial.

- Así mesmo, estará exento de realizar a proba específica de acceso ao grao superior de artes plásticas e deseño quen acredite ter experiencia laboral de, polo menos, un ano, relacionada directamente coas competencias profesionais do ciclo a que se queira acceder, para o cal presentará a seguinte documentación:
a) Certificación da empresa onde adquiriu a experiencia laboral en que conste a natureza e duración concreta da actividade realizada.

AUTONÓMICA

Orde do 15 de marzo de 2013 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2007, pola que se regulan o acceso e a admisión ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño (DOG nº 59 do 25 de marzo de 2013).

AUTONÓMICA

Resolucíón do 31 de maio 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2016/17 (DOG nº 111 do 13 de xuño de 2016).

AUTONÓMICA

Orde do 25 de xuño de 2007 pola que se regulan o acceso e a admisión ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño (DOG nº 134 do 11 de xullo de 2007).

AUTONÓMICA

Corrección de erros. Resolución do 31 de maio 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2016/17 (DOG nº 115 do 17 de xuño de 2016).

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional