Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF

PR204D - Queixa ou denuncia de asistencia xurídica gratuíta.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos solicitude

Prazo de presentación : Aberto todo o ano.

Esta orde entrará en vigor aos 20 días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

  • Anexo III
    - Copia do DNI ou NIE da persoa comunicante, só no caso de non autorizar a súa consulta.
    - Documentación que acredite o motivo da queixa ou denuncia.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DIRECCION XERAL DE XUSTIZA

SUBDIRECCIÓN XERAL DE MEDIOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

Servizo de Estudos e Asistencia Xurídica Gratuíta
Rúa Madrid, 2-4 2ª planta - Fontiñas
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981546202 Fax: 981546227

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA

SERVIZO DE XUSTIZA
R/ Vicente Ferrer, 2
15008 A CORUÑA
Teléfono: 981185764 Fax: 881881084

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

OFICINA COORDINADORA - FERROL

Praza Camilo José Cela, s/n
15403 FERROL
Teléfono: 981337025 Fax: 981337013

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO

SERVIZO DE XUSTIZA E ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ronda da Muralla, nº 70
27071 LUGO
Teléfono: 982294332 Fax: 982294295

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE

SERVIZO DE XUSTIZA E ADMINISTRACIÓN LOCAL
Avda. da Habana, nº 79 - 1ª planta
32004 OURENSE
Teléfono: 988386408 Fax: 988386384

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

SERVIZO DE XUSTIZA E ADMINISTRACIÓN LOCAL
R/ Fernández Ladreda, 43-9º
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986805370 Fax: 986805391

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VIGO

SERVIZO DE XUSTIZA
R/ Concepción Arenal, 8
36201 VIGO
Teléfono: 986817017 Fax: 986817808

Constitúe o obxecto da presente orde a aprobación do modelo normalizado de queixas e denuncias formuladas polas persoas solicitantes da asistencia xurídica gratuíta como consecuencia das actuacións dos/as profesionais encargados/as dos servizos colexiais ou dos/as profesionais designados/as pola quenda de oficio, que figura como anexo III, de acordo co disposto no artigo 41 da Lei 1/1996 e no artigo 36 do Regulamento de asistencia xurídica gratuíta de Galicia.

AUTONÓMICA

Decreto 269/2008, do 6 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de asistencia xurídica gratuíta de Galicia (DOG nº 242 do 15 de decembro de 2008).

AUTONÓMICA

Orde do 15 de xullo de 2016 pola que se establecen os modelos normalizados de impugnación da resolución de asistencia xurídica gratuíta, de insostibilidade da pretensión e de queixas e denuncias. (DOG nº 149 do 8 de agosto de 2016).

AUTONÓMICA

Decreto 138/2012, do 21 de xuño, polo que se modifica o Decreto 269/2008, do 6 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de asistencia xurídica gratuíta de Galicia (DOG nº 124 do 29 de xuño de 2012).

ESTATAL

Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta (BOE nº 11 de 12 de xaneiro de 1996).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional